Home > Råvarubrevet – Fed höjer som väntat

Råvarubrevet – Fed höjer som väntat

Vi inleder veckans råvarubrev med att konstatera att Fed som förväntat beslutade om en räntehöjning med 25 punkter under onsdagens möte, och den amerikanska centralbanken höjer därmed räntan för första gången under nästan ett decennium. Beslutet i sig var väntat och bör redan vara inprisat, men räntehöjningen innebär ett skifte ifrån nollräntepolitiken och en återgång mot en mer ”normaliserad penningpolitik” framöver.

Vad är då en ”normaliserad penningpolitik”? Någon definition på detta finns egentligen inte, annat än ett genomsnitt över längre tidsperioder, men sådana jämförelser fallerar ofta givet att vi rimligtvis inte kan förvänta oss de inflationssiffror vi såg under exempelvis 70- och 80-talet framöver då centralbankernas policy helt har förändrats och man numera har ett tydligt inflationsmål.

FED expected monetary policyDen bästa indikatorn för vad Fed anser är en mer ”normaliserad ränta” som vi har i dagsläget är Feds syn på var räntan bör ligga i tidsperioden efter 2018 och då hamnar vi i spannet 3–4 procent.

Räntehöjningen och ytterligare räntehöjningar framöver kan lägga sten på börda för en redan pressad råvarusektor i och med att räntehöjningar (allt annat lika) ökar sannolikheten för att dollarn apprecieras ytterligare framöver.

Men i och med att räntehöjningen var så pass väntad är egentligen Feds forward guidance mer intressant. Ur denna kan vi utläsa att Fed förväntar sig en ränta på 1,4 procent mot slutet av 2016, 2,4 procent under 2017 och 3,3 procent under 2018. (Där sifforna är ett medianvärde, se bild till höger).

Feds forward guidance är just bara en guidance och kan komma att ändras under resans gång, centralbanker brukar i allmänhet uttrycka sig i försiktiga ordalag och om man läser exakt vad Fed skrev i ”FOMC statement” var det ingen skillnad denna gången heller:

In determining the timing and size of future adjustments to the target range for the federal funds rate, the Committee will assess realized and expected economic conditions relative to its objectives of maximum employment and 2 percent inflation. This assessment will take into account a wide range of information, including measures of labor market conditions, indicators of inflation pressures and inflation expectations, and readings on financial and international developments. In light of the current shortfall of inflation from 2 percent, the Committee will carefully monitor actual and expected progress toward its inflation goal. The Committee expects that economic conditions will evolve in a manner that will warrant only gradual increases in the federal funds rate; the federal funds rate is likely to remain, for some time, below levels that are expected to prevail in the longer run. However, the actual path of the federal funds rate will depend on the economic outlook as informed by incoming data (FOMC statement 16 dec. 2015).

Utvecklingen för råvarupriserna nämns inte specifikt, men ett (eventuellt) ännu lägre oljepris skulle allt annat lika innebära ett lägre inflationstryck, vilket skulle kunna få Fed att bli mer försiktiga med kommande räntehöjningar. Samtidigt kan BNP-tillväxten förväntats öka något med ett lägre oljepris vilket verkar i andra riktningen.

Hur ser då relationen ut mellan dollarkursen och råvarupriserna?

Nedan ser vi först Bloombergs Commodity Index sedan 2007. I bilden efter med dollarindex (DXY) plottat i samma graf som jämförelse (i det andra diagrammet är förändringen i procent).

bloomberg commodity index

commodity index_dollar index

Justerar man tidshorisonten och eventuellt förändrar vilka råvaror man väljer att ha med (dvs. använder ett annat index) kan man få ett resultat som ser lite annorlunda ut, men bilden ovan illustrerar relativt väl att råvarupriserna är negativt korrelerade med dollarkursen (USD i jämförelse med en valutakorg).

Oljan (Brent)

brent_1 month16dec2015

Brent har fortsatt att pressas, och handlas i skrivande stund till $37,39/fat. Som vi diskuterade i förra veckans råvarubrev ledde Opec-mötet (där inga begränsningar infördes) till att utbudet av olja fortsatt är mycket stort samtidigt som oljelagren är välfyllda.

Opecs mål är att sätta press på de länders vars oljeutvinning har högre marginalkostnader per fat och prognoserna för 2016 indikerar att det låga oljepriset nu kommer leda till att produktionen minskar utanför Opec-området.

I prognosen från decemberutgåvan av ”Opec Monthly Oil Market Report” förväntar sig Opec att produktionen kommer minska med 0,38 miljoner fat/dag (till 57,14 miljoner fat/dag) i de icke-Opec anslutna länderna, vilket i sig är en relativt marginell minskning, men tillväxttakten för oljeproducenterna utanför Opec skulle då bli negativ för första gången sedan 2008. Samtidigt kommer Opecs egna produktion fortsatt ligga kvar på en hög nivå, och antagligen öka än mer när Iran återigen får tillgång till den globala oljemarknaden.

Den uppdaterade prognosen för december (Short Term Energy Outlook) från U.S. Energy Information Administration (EIA) ligger i stort sett i linje med Opecs, och EIA förväntar sig att utbudet från icke-Opec länder kommer minska med 0,40 miljoner fat/dag under 2015.

Guld

gold_1year_16dec2015

Guldet handlas i skrivande stund till $1072,6 och Feds räntehöjning var rimligtvis redan inprisad i guldpriset, men det är rimligt att tro att kommande räntehöjningar under 2016 kan komma att pressa ner guldpriset ytterligare. Feds guidance, och eventuella förändringar av denna från Feds sida framöver är något som bör följas noga.

Avslutande kommentarer

2015 har varit ett allt annat än bra år för råvarumarknaderna, med mycket kraftiga prisfall för både råolja och basmetaller. Utsikterna för 2016 är heller inte speciellt goda och givet den underliggande marknadsdynamiken med minskad efterfrågan på basmetaller i Kina samtidigt som mycket stora investeringar gjorts i gruvindustrin under de senaste åren vilket drivit upp utbudet kommer vi antagligen få se en accelererande utslagning av högkostnadsproducenter inom råvarusektorn. Inom oljeindustrin kommer vi (som vi diskuterade ovan) antagligen få se liten minskning av produktionen av frackingolja under 2016 där nya projekt läggs på is och befintlig produktion minskar. En minskad produktion leder i sin tur till att priserna stabiliseras, men det är rimligt att tro att dessa nivåer kommer ligga mycket långt under vad vi såg under den så kallade ”supercykeln för råvaror”.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto