Home > Råvarubrevet – Fortsatt bear market?

Råvarubrevet – Fortsatt bear market?

Som ny skribent av råvarubrevet efter Fredrik Stenkil kan jag inleda med att konstatera att de senaste tiden varit mycket händelserik på råvarumarknaderna. Prispressen vi sett på flertalet råvaror under det senaste året har fortsatt och det är en trend som snarast accelererat under oktober och november. Kopparn handlas till 6-årslägsta, guldet till 5-årslägsta och nickel har inte legat på så låga nivåer sedan 2003. Samtidigt har oljepriset mer än halverats under det senaste året.

Vilka är då de bakomliggande orsakerna till prisfallen?

Raset för basmetallerna går främst att härleda till situationen i Kina, där tillväxttakten avtar samtidigt som tillväxten nu är mer konsumtionsdriven än vad den varit tidigare. (Se diagram nedan för IMF:s prognos för Kinas BNP-tillväxt till och med 2020).

Tittar man på Kinas andel av den globala konsumtionen av basmetaller har andelen ökat mycket kraftigt de senaste 15 åren och Kina konsumerar nu nästan hälften av det totala utbudet i världen. En avmattning i Kina får därmed en mycket stor effekt på efterfrågan på basmetaller (se diagram nedan, från oktoberutgåvan av IMFs World Economic Outlook).

china metal imports_IMF_development of metal marketsSamtidigt som efterfrågan nu mattas i Kina har stora investeringar gjorts inom gruvindustrin under de senaste åren och givet den tid det tar att öppna nya gruvor eller öka produktionen i befintliga gruvor ”laggar” dessa investeringar så att säga efter (man kan se det som en variant på det klassiska nationalekonomiska exemplet ”hog-cycles”).

Till detta överutbud har också apprecieringen av dollarn (som är negativt korrelerad med råvarupriser) bidragit till att än mer pressa ner priserna. Denna effekt kan nu bli än kraftigare om Fed beslutar att göra en första räntehöjning vid nästa möte i mitten av december.

Kommer då Fed att höja räntan i december?

Helt självklart är det inte, men en majoritet av marknadsanalytikerna förväntar sig i dagsläget en första höjning under innevarande månad, och vi ser redan nu att en höjning har börjat prisas in. Blir det ingen höjning i december kan råvarupriserna få en viss respit, men problemet är då att en höjning rimligtvis kommer i början av nästa år istället.

Olja (Brent)

Brent_2014-01-06_until2015-12-02

Ingen kan ha undgått att råoljepriset har mer än halverats under det senaste året och i skrivande stund handlas Brent till $43,71/fat. Under 2013 och 2014 låg Brent relativt stabilt runt $100-110 (+/- ett par procent) för att sedan falla brant.

Bakom prisfallet ligger framförallt den mycket kraftiga ökningen av utvinning av olja ur ”okonventionella källor”, framförallt nordamerikansk ”frackingolja”. Opec har hittills inte varit villiga att bromsa prisfallet utan har fortsatt pumpa upp olja i oförminskad takt. Se diagram nedan för jämförelse av utbud och efterfrågan (IEA).

world oil supply_demand_IEA

Varför har då inte Opec agerat och strypt produktionen? Rimligtvis inser man att en strypning av utbudet skulle leda till högre priser vilket skulle göra frackingoljan mer lönsam och i det nuvarande ”race to the bottom” har Opecs medlemsländer en klar fördel i och med att marginalkostnaden per fat är betydligt högre för frackingolja än för den mer traditionella oljeutvinningen.

Den 4:e till 5:e december är tidpunkten för nästa Opec-möte och kan man då förvänta sig att Opec denna gång väljer att minska produktionen? Nej, i dagsläget finns det inget som indikerar detta, utan det är till och med möjligt att Opecs produktion kan komma att öka än mer under de närmaste månaderna i och med att Iran nu får möjlighet att återuppta sin export efter att en uppgörelse nåtts om Irans kärnenergiprogram och sanktionerna mot landets oljeexport kommer upphöra. Iran har som mål att komma tillbaka till de exportnivåer man låg på innan sanktionerna infördes och även om detta kan förväntas ta tid att uppnå leder det till att ytterligare olja kommer ut på marknaden när priset redan är pressat.

Världen ser därmed ut att kunna bada i billig olja under den närmsta framtiden och det finns mycket som talar för att de låga oljepriserna är här för att stanna även på lite längre sikt. Man bör dock kanske gardera sig med att geopolitisk oro i Mellanöstern är något som återigen skulle kunna trycka upp oljepriserna, men kriget i Syrien har ännu inte fått någon effekt på oljepriserna, och lär heller inte få det så länge konflikten inte spiller över till grannländerna.

Vilka effekter får då ett långsiktigt lägre oljepris? Allt annat lika bidrar ett lågt oljepris till att tillväxttakten i världsekonomin kan bli något högre samtidigt som ett lågt oljepris sänker det globala inflationstrycket. I den nuvarande situationen med mycket låg inflation i den utvecklade världen kan ett (eventuellt) fortsatt oljeprisfall dock öka risken för deflation.

Koppar

highgrade_copper2014 until2015-12-02

 

Som vi diskuterade ovan har kopparpriserna pressats kraftigt pga. utvecklingen i Kina och den allmänna dollarförstärkningen och är nu nere på 6-årslägsta.

Guld

gold_2014-2015-12-02

 

Guldet är nere på 5-årslägsta och handlas i skrivande stund till $1052,7/uns och pressas av förväntningar på en kommande räntehöjning från Fed.

För att återknyta till frågeställningen i rubriken, kommer vi få se en fortsatt bear market för råvaror?

Man bör alltid vara försiktig när man gör framtidsprognoser men det finns inget som i dagsläget indikerar att varken olja eller basmetaller kommer få en kraftig uppgång under 2016 utan det är rimligt att anta att vi fortsatt kommer få se nedpressad marknad.

Vi hade behövt se en bättre global tillväxt för att råvarupriserna skulle ha en chans att återhämta sig, men i dagsläget är det främst den amerikanska ekonomin som går bra – vilket i sin tur kan komma att pressa ner råvarupriserna än mer, givet att en fortsatt god utvecklingen av ekonomin i USA kommer leda till en åtstramning av penningpolitiken och därmed en ökad sannolikhet för en ytterligare appreciering av dollarn.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto