Home > Råvarubrevet – Opec låter oljan flöda

Råvarubrevet – Opec låter oljan flöda

Veckans råvarubrev kommer fokusera på den gångna helgens Opec-möte där det som förväntat inte blev något beslut om en utbudsminskning. Istället kan vi snarare förvänta oss en ökning av utbudet från Opec, då man nu helt verkar ha lämnat tanken på ett produktionstak bakom sig. Den tidigare målkvoten på 30 miljoner fat/dag var i realiteten verkningslös då Opecs medlemsländer producerat över denna nivå under de senaste 18 månaderna (den faktiskt produktionen har legat runt 31,5 miljoner fat/dag).

Saudiarabien har drivit på för att hålla produktionen uppe för att sätta press på producenterna av bland annat amerikansk frackingolja (med betydligt högre produktionskostnader), och när nu Iran vill återgå till de exportnivåer landet hade innan sanktionerna fick de medlemmar av Opec som ville se en utbudsminskning (bland annat Venezuela) inget gehör för en sådan. I och med detta har Opecs ”kartellfunktion” med mål att styra utbudet och därmed priset nu mer eller mindre upphört, åtminstone fram till nästa Opec-möte om ett halvår.

Utbudsökningen under det senaste året har drivits av både Opecs ökad produktion samt utvinningen från ”okonventionella källor” (primärt Nordamerikansk frackingolja). Efterfrågan har också ökat (delvis till följd av det lägre priset) men inte i samma omfattning (se diagram nedan, från novemberutgåvan av Opecs ”Monthly Oil Market Report”).

supply demand growth first 3q 2015

Överutbudet kan också ses i lagerstatistiken som nu är på rekordnivåer

Som en effekt av överproduktionen är oljelagren nu på rekordnivåer (se diagram nedan från novemberutgåvan av Opecs Monthly Oil Market Report för lagerhållningen inom OECD-området).

OECD commercia stocks mb

Vad får då detta för effekter?

På kort sikt ökar pressen på råoljepriset än mer, och Brent var under tisdagens handel nere under $40 fatet, vilket är nivåer vi inte sett sedan finanskrisen.

brent 1 month_9 dec2015

Opecs mer långsiktiga mål är att sätta press på världens övriga oljeproducenter, och framförallt den Nordamerikanska frackingoljan vars marginalkostnader per fat är betydligt högre. I Opecs egna prognoser i novemberutgåvan av Opecs Monthly Oil Market Report för utbudet under 2016 förväntas en marginell minskning (minus 0,13 miljoner fat/dag jämfört med 2015 års nivåer) för de icke-Opec anslutna länderna. Den förväntade utbudsminskningen är därmed just marginell, men det skulle innebära att den mycket kraftiga utbudsökningen från länder som inte är anslutna till Opec skulle stagnera (och tillväxttakten snarare bli negativ) vilket är vad Opec hoppas att uppnå genom att inte minska sin produktion.

Antalet aktiva oljeriggar har minskat i USA under de senaste månaderna och med det nuvarande oljepriset är det rimligt att tro att den trenden fortsätter (givet att marginalkostnaden nu börjar bli för hög jämfört med det nuvarande oljepriset). I diagrammet nedan från EIA kan vi se att den tidigare höga tillväxttakten planat ut under 2015 och att den totala produktionen minskat något under de senaste månaderna.

US crude oil production

Ytterligare nedrevideringar av prognoserna för oljepriset för 2016 och framåt att vänta?

Prognoserna för oljepriset har reviderats ned i omgångar, och det är rimligt att tro att den förväntade prisbilden nu kommer att sänkas än mer. IMF:s prognos från oktober ser redan nu ut att vara överspelad (om än att ”konfidensintervallet” är relativt brett) och även denna prognos var kraftig nedreviderad jämfört med prognosen sex månader tidigare (se diagram nedan, från IMF:s World Economic Outlook, oktober 2015).

IMF_Brent price prospects

Avslutande kommentarer

Som jag skrev i förra veckans råvarubrev, världen ser ut att kunna bada i billig olja och resultatet av helgens Opec-möte blev mer eller mindre status quo, Opec kommer fortsätta att låta oljan flöda och vi kan snarare förväntas oss ytterligare utbudsökningar från Opecs sida i och med att Iran vill återgå till de exportnivåer landet låg på innan sanktionerna. Att nå upp till de nivåerna kommer ta tid, men Iran har som mål att relativt omgående öka exporten med 500 000 fat/dag vilket skall läggas till den nuvarande överproduktionen.

På lite längre sikt är det rimligt att Opec lyckas med sitt mål att sätta press på övriga oljeproducerande länder och att produktionen då minskar i dessa länder. Problemet för Opec är väl snarast att ett nytt ”jämviktspris” inte kan bli alltför högt, för då kommer priskalkylen för övriga producenter återigen att se mer lockande ut och produktionen ökar då igen.

I förra veckans råvarubrev diskuterade vi också att en första räntehöjning från Fed är att vänta nästa vecka, och efter att sysselsättningsstatistiken för november visade att 211 000 nya jobb tillkommit samtidigt som oktobersiffran reviderades upp vore det förvånande om Fed inte höjde räntan nu i december. En appreciering av dollarn (ceteris paribus) sätter ytterligare press på råvarupriserna, men en kommande räntehöjning bör samtidigt redan vara inprisad.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto