Home > Råvarubrevet – Ytterligare press på oljepriset efter att sanktionerna mot Iran hävs

Råvarubrevet – Ytterligare press på oljepriset efter att sanktionerna mot Iran hävs

I förra veckans råvarubrev diskuterade vi att sanktionerna mot Iran förväntades avslutas inom kort och under den gångna helgen meddelade IAEA att Iran uppfyllt sina åtaganden och en uppgörelse nåddes som nu ger Iran fullt tillträde till den internationella oljemarknaden. Iran öppnas nu också upp för utländska investeringar och landet får direkt åtkomst till tidigare frusna tillgångar utomlands som nu kan användas för att återigen bygga upp olje- och gasindustrin.

Iran har tidigare uppgett att de inom en vecka efter att sanktionerna hävs kan öka sin export med 500 000 fat per dag (och inom ett par månader med ytterligare 500 000 fat per dag). Även om det finns en viss osäkerhet om Iran verkligen kan komma upp i dessa nivåer inom bara en vecka är det uppenbart att en redan mättad oljemarknad nu kommer få ett stort tillskott av olja i en omedelbar framtid oavsett om det blir i form av 500 000 fat eller en något lägre volym.

 

Montly Iranian crude oil production 2011-2017

I diagrammet ovan kan EIA:s förväntningar på ökningen av den iranska oljeproduktionen ses, och utöver råolja tillkommer också en ökning av Irans produktion (och export) av naturgas. Därtill har Iran enligt EIA:s beräkningar också mellan 30-50 miljoner fat lagrade på oljetankers som därmed mer eller mindre omedelbart skulle kunna komma ut på världsmarknaden, samt ytterligare olja i landbaserad lagring (någon beräkning på mängden olja som lagrats på land ges inte). Det bör kanske också nämnas att även under sanktionerna så exporterade Iran olja, främst till Asien och det var marknaderna i västvärlden Iran var utestängt ifrån.

Change in international petroleum production 2011-17_EIA

Den ökade produktionen från Iran kan också ses i diagrammet ovan, där landet står för den större delen av den förväntade utbudsökningen från Opecs sida under 2016 och 2017. Vi kan också se att produktionen hos icke-Opec länder förväntas minska och den största minskningen förväntas ske i USA.

I prognosen förväntas tillväxttakten i USA bli negativ under 2016, men frågan är hur pass mycket produktionen minskar i slutändan. Om det nuvarande oljepriset består under en längre period (med priser under $30 fatet) är det rimligt att förvänta sig att produktionen minskar än mer än vad som förväntas i diagrammet ovan.

Detta är som vi diskuterat tidigare helt i linje med Opecs nuvarande policy att sätta press på högkostnadsproducenter genom att inte minska utbudet. Problemet för Opec är att om det låga oljepriset leder till en utslagning hos övriga producenter stiger rimligtvis priset igen, varpå kalkylen återigen blir mer attraktiv för de amerikanska producenterna av skifferolja (med återupptagen produktion som följd). Utvinningen av skifferolja genom fracking är också lättare att starta om och kräver inte samma planering som exempelvis utvinning till havs där plattformarna också binder upp en stor mängd kapital.

Brent

Brent_2016-01-21

WTI

WTI_2016-01-21

De förväntade utbudsökningarna från Iran har pressat både Brent och WTI ytterligare under veckan som gått, och WTI handlas i skrivande stund precis som förra veckan till en liten premie gentemot Brent. Notera också att EIA:s ”Weekly Petroleum Status Report” där storleken på oljelagren i USA rapporteras brukar släppas på onsdagar, men på grund av att måndagen var ”Federal Holiday” (Martin Luther King Day) släpps den först imorgon (läs idag). Förra veckans rapport innebar all time high för lagren i Cushing och en eventuell ytterligare ökning denna vecka kan pressa ner WTI (och i förlängningen även Brent) ytterligare.

Guld

Gold_2016-01-20

Guldet agerar som safe haven under den allmänna marknadsoron och har till skillnad från nästan alla andra råvaror inlett 2016 förhållandevis bra. Den svaga utvecklingen i Kina kan också leda till att Fed blir mer försiktiga med kommande räntehöjningar. Samtidigt går arbetsmarknaden bra i USA och det blir en svår balansgång för Fed framöver och hur centralbanken väljer att agera kommer få stor påverkan på guldpriset.

IMF sänker prognosen för världsekonomin

I IMF:s senaste uppdatering av World Economic Outlook skrivs den förväntade globala tillväxttakten för både 2016 och 2017 ned något jämfört med prognosen från oktober. Under 2016 förväntar sig IMF en global tillväxt på 3,4 (gentemot 3,6 procent i oktober) och för 2017 3,6 procent (gentemot 3,8 procent i oktober). Den förväntade kinesiska tillväxttakten är oförändrad gentemot prognosen i oktober och förväntas hamna 6,3 procent under 2016 och 6,0 procent under 2017. Under 2015 växte den kinesiska ekonomin med 6,9 procent och även om detta är tillväxtsiffror som är långt över de vi kan se i den utvecklade världen är det samtidigt den svagaste tillväxten på 25 år i Kina, vilket leder till en lägre efterfrågan på råvaror.

Avslutande kommentarer

2016 har inletts mycket skakigt på världens finansiella marknader och råvarupriserna har fortsatt att pressas. I skrivande stund är det svårt att se några direkta ljuspunkter för råvarumarknaderna och överutbudet ser ut att fortsätta samtidigt som att vi inte ser några tecken på att efterfrågan kommer att öka i närtid. En förbättring av den kinesiska ekonomin är antagligen vad som skulle behövas, men några sådana tendenser syns inte, utan snarare det omvända.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto