Home > Reporäntan sänktes 25 punkter till 1,00%

Reporäntan sänktes 25 punkter till 1,00%

Enligt SME Direkts enkät bland 14 analytiker räknade 13 med att styrräntan skulle sänkas 0,25 procentenheter, till 1,00 procent, medan en räknade med räntan skulle lämnas oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 5 september 2012, då den sänktes med 0,25 procentenheter.

Direktionen var oenig i beslutet om reporäntan. Lars EO Svensson reserverade sig och förordade att räntan skulle sänkas till 0,75 procent, medan Karolina Ekholm ställde sig bakom räntebeslutet.

Direktionen var också oenig i beslutet om räntebanan, Lars EO Svensson och Karolina Ekholm reserverade sig.

Lars EO Svensson förordade en räntebana som ligger på 0,50 procent från och med andra kvartalet 2013 till och med första kvartalet 2014 och sedan stiger till en nivå på 1,50 procent i slutet av prognosperioden.

Karolina Ekholm förordade en räntebana där reporäntan sänks ytterligare till 0,75 procent i början på 2013 och ligger kvar där till och med första kvartalet 2014 och sedan successivt höjas till en nivå på 1,75 procent i slutet av prognosperioden.

Lars EO Svenssons motiv är att hans bedömning över utländska styrräntor längre fram och utländsk tillväxt och svensk inflation är för höga i den penningpolitiska uppföljningen. Han hävdar att hans räntebana ger en KPIF-inflation närmare målet och en arbetslöshet som är närmare långsiktigt hållbar nivå.

Lars EO Svensson bedömde också att hans lägre räntebana inte märkbart skulle påverka hushållens risker med skuldsättning ”eftersom penningpolitiken normalt endast har mycket små effekter på skuldsättningen och med låg och stabil inflation inga långsiktiga sådana effekter”.

Karolina Ekholm motiverar sin reservation med att hennes räntebana ger en högre KPIF-inflation och lägre prognos för arbetslösheten, vilket utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Riksbanken konstaterar i pressmeddelandet att den svaga utvecklingen i euroområdet nu tydligt påverkar den svenska ekonomin, som bromsar in.

”Hushållens konsumtion utvecklas svagt, arbetslösheten stiger och inflationstrycket är lågt”, skriver Riksbanken.

Skuldkrisen fortsätter att prägla euroområdet där utvecklingen är svag. Osäkerheten på de finansiella marknaderna har visserligen minskat under hösten, men mycket arbete återstår för att åtgärda problemen i euroländerna.

”På andra håll i världen syns dock förbättringar, bland annat i USA och i Kina”, skriver Riksbanken.

Riksbanken skriver vidare att svenska hushåll nu ser mer dystert på framtiden och konsumtionen och investeringarna utvecklas svagt.

”Även på arbetsmarknaden har läget försämrats och antalet varsel har stigit de senaste månaderna. Därtill väntas löneökningarna bli lägre framöver. Den svaga ekonomiska utvecklingen bidrar till att inflationstrycket är lågt”, skriver Riksbanken.

Mot slutet av 2013 räknar dock Riksbanken med att inflationen åter börjar stiga till följd av att konjunkturen stärks och sysselsättningen tar fart.

”Till detta bidrar bättre utsikter för världsekonomin, gradvis effekt av vidtagna åtgärder i euroområdet och en låg ränta i Sverige”, skriver Riksbanken.

Riksbanken noterar vidare att riskerna med hushållens höga skuldsättning kvarstår, men mot bakgrund av det svagare konjunkturläget och den lägre inflationen bedömer Riksbankens direktion att det ändå är lämpligt att sänka reporäntan.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto