Home > Riksbanken sänker reporäntan 25 punkter till 1,25%

Riksbanken sänker reporäntan 25 punkter till 1,25%

Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent (1,50). Nivån gäller till nästa penningpolitiska möte.

Enligt SME Direkts enkät bland tolv analytiker räknade tio med att styrräntan skulle lämnas oförändrad, medan övriga två räknade med räntan skulle sänkas 0,25 procentenheter, till 1,25 procent.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 15 februari 2012, då den sänktes med 0,25 procentenheter.

Direktionen var oenig i beslutet om reporäntan. Lars EO Svensson reserverade sig och förordade att räntan skulle sänkas till 1,00 procent.

Direktionen var också oenig i beslutet om räntebanan, Lars EO Svensson och Karolina Ekholm reserverade sig.

Lars EO Svensson förordade en räntebana som ligger på 0,75 procent från och med fjärde kvartalet till och med fjärde kvartalet 2013 och sedan stiger till en nivå på 2 procent i slutet av prognosperioden.

Karolina Ekholm förordade en räntebana som innebär att räntan sänks till 1,00 procent under hösten och sedan ligger kvar där till tredje kvartalet 2013, för att sedan successivt höjas till en nivå på ”ungefär 2,5 procent” i slutet av prognosperioden.

Lars EO Svenssons motiv är att uppföljningens prognoser för utländska styrräntor längre fram och utländsk tillväxt är för höga. Han hävdar att hans räntebana ger en KPIF-inflation närmare målet och en arbetslöshet som är närmare långsiktigt hållbar nivå.

Karolina Ekholm motiverar sin reservation med att hennes räntebana ger en högre KPIF-inflation och lägre prognos för arbetslösheten, vilket utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Riksbanken konstaterar att efter en oväntat stark utveckling hittills i år så dämpas nu tillväxten i svensk ekonomi. Tillväxtprognoserna i den penningpolitiska uppföljningen har inte ändrats mycket jämfört med i juli, men inflationen väntas nu bli lägre.

”Under sommaren har kronan stärkts snabbare än väntat och därtill har produktiviteten blivit oväntat hög. Inflationstrycket väntas därför bli lägre än vid bedömningen i juli”, skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar vidare att den ekonomiska utvecklingen i euroområdet är fortsatt svag och att det kommer att ta tid att komma tillrätta med de underliggande strukturella problemen. Däremot fortsätter återhämtningen i amerikansk ekonomi och världsekonomin som helhet växer i god takt.

”Bilden av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är ungefär densamma som i juli”, skriver Riksbanken.

I Sverige har BNP-tillväxten, enligt Riksbanken, varit ”oväntat stark” hittills i år, en viktig förklaring är att tjänsteexporten har ökat kraftigt. Nu väntas en svag efterfrågan från euroområdet dämpa exporten, vilket bidrar till att BNP-tillväxten väntas bli svag den närmaste tiden.

Arbetslösheten väntas öka något under året för att sedan falla tillbaka i takt med att konjunkturen förbättras.

”Konjunkturutsikterna för svensk ekonomi är därmed i stort sett i linje med bedömningen i juli”, skriver Riksbanken.

Riksbanken noterade redan i juli att inflationstrycket i svensk ekonomi var lågt. Sedan dess har kronan stärkts snabbare än väntat och därtill har produktivitetstillväxten i svensk ekonomi blivit oväntat hög.

”Sammantaget innebär detta att inflationen blir lägre framöver jämfört med bedömningen i juli”, skriver Riksbanken.

Som vanligt påpekar Riksbanken att den ekonomiska utvecklingen är osäker. Läget i euroområdet kan förvärras, vilket kan få ytterligare negativa effekter på svensk ekonomi. Samtidigt har svensk ekonomi hittills varit oväntat motståndskraftig och förtroendet hos svenska hushåll och företag kan stiga snabbare än väntat. Dessutom kan kronan bli såväl starkare som svagare än förväntat.

”Såväl konjunkturutsikterna som växelkursen kan således utvecklas på ett annat sätt än i prognosen och därmed påverka tillväxten och inflationen i Sverige. Detta skulle i så fall också innebära att penningpolitiken får en annorlunda utformning”, skriver Riksbanken.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.