Home > Skatteverket avstyrker finansskatteförslaget.

Skatteverket avstyrker finansskatteförslaget.

Skatteverket avstyrker att förslaget om finansskatt, även kallad bankskatt, genomförs.

Det framgår av myndighetens remissvar.

Redan i utredningen framförde Skatteverket negativa synpunkter om skatteförslaget i ett så kallat särskilt yttrande.

Om förslaget ändå blir föremål för fortsatt beredning anser Skatteverket att förslaget måste arbetas om, särskilt med följande utgångspunkter:

Skatten bör inte tas ut på grundval av omsättningar som redan är överbeskattade genom att de undantagits från mervärdesskatt. Bara tillhandahållanden av finansiella tjänster och försäkringstjänster till slutkonsumenter bör ligga till grund för skattskyldighet.

  • Skatten bör utformas så att antalet företag som berörs av den begränsas. Detta kan enligt Skatteverket göras genom att ett grundavdrag införs. Skatteverket föreslår att grundavdraget sätts högt på 5 miljoner kronor per år så att de företag som har en liten omsättning av finansiella tjänster enkelt kan konstatera om det över huvud taget uppkommer någon skattskyldighet.
  • ”Samtidigt medför ett högt grundavdrag att skatten med större träffsäkerhet skulle komma att belasta de företag som är verksamma inom den finansiella sektorn och som har en stor omsättning av finansiella tjänster”, resonerar myndigheten.
  • Uppdelning av lönekostnaderna bör inte göras efter ”skälig grund”. I stället bör uppdelningen göras på ett mer schabloniserat sätt som utgår från värdet på omsättningarna i verksamheten.
  • Endast ett företags egen omsättning av finansiella tjänster och försäkringstjänster bör ligga till grund för skattskyldighet. Inköp av sådana tjänster bör inte ligga till grund för skattskyldighet.

Om det kan befaras att någon del av förslaget skulle kunna innebära att skatten inte är förenlig med EU:s statsstödsregler bör regeringen som ett led i en fortsatt beredning inleda en dialog med EU-kommissionen, anser Skatteverket.

Förslagen i betänkandet skulle enligt Skatteverket medföra initiala merkostnader för myndigheten på sammanlagt 12,8 miljoner kronor. Av dessa avser 8,6 miljoner kostnader för information och utbildning och 4,2 miljoner avser engångskostnader för systemanpassningar och blankettförändringar.

Förslaget skulle även medföra löpande kostnader för Skatteverket, främst för kontroll, utredningar och efterföljande processer. Skatteverket beräknar de löpande kostnaderna till 30,9 miljoner/år de första fem åren och därefter till 28,3 miljoner/år.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto