Home > Småbolagsanalys: ”Goda möjligheter för Hexatronic”

Småbolagsanalys: ”Goda möjligheter för Hexatronic”

Vår värld blir alltmer uppkopplad och den digitala transformationen med enorma satsningar på fiberinfrastruktur som sker har förmodligen inte gått någon obemärkt förbi. Denna omfördelning av satsningar på fiber från det tidigare kopparnätet skapar enorma möjligheter och en ny bransch som växer rejält på flera globala marknader. Framtidens kommunikation kräver högpresterande nät vilket rent tekniskt är synonymt med fiber då trådlösa uppkopplingar är beroende av just detta. Mitt i denna elektriska marknad befinner sig Hexatronic.

Hexatronic utvecklar, tillverkar och levererar fiberoptiska kommunikationslösningar för infrastruktur. Bolaget erbjuder kompletta system för byggnation av fibernät för transport-, stads-, access- och sjökabelnätverk där kunderna främst är telekomföretag eller nätägare. Systemet består utav produkter från flera av koncernbolagen och är utvecklade för att fungera som en helhet. Att bolaget dessutom äger hela produktionskedjan är en stor fördel då det skapar en flexibilitet att kunna agera utefter kundernas efterfråga. Koncernen består av 14 bolag i 7 länder med några att nämna Sverige, Storbritannien och Tyskland.

VD för Hexatronic är Henrik Larsson Lyon sedan 2014. Samma man återfinns dessutom bland de tio största ägarna i bolaget vilket är betryggande. Ytterligare ägare att notera är bland annat aktivistfonden Accendo Capital, samt Erik Selin, VD för Balder. I ett mindre bolag som Hexatronic är en stabil ägarstruktur av största betydelse.

I jämförelse med Sverige är många av länderna där Hexatronic bedriver sin rörelse i uppstartningsfas av skifte till fiberkommunikation. I rankningen över fiberanslutna hushåll i Europa ligger Sverige i framkant med 43,4%. I länder som Tyskland och Storbritannien, som båda förövrigt annonserat stora investeringar i fiber, är andelarna nere på enstaka procentnivå. Förutsättningarna för Hexatronic att expandera inom dessa viktiga marknader är således goda då bolaget är väletablerat i flera av länderna med stor framtida potential samt har en historik av att vara aktiva förvärvare av bolag inom de segment som företaget önskar att växa inom. Det har även på EU-nivå spikats mål att innan år 2025 ha en starkare uppkoppling för centrala socioekonomiska drivare där bland annat krav på 5G inkluderas i delmålen. Denna 5G satsning kommer i sin tur att kräva stora investeringar i fiberinfrastruktur. Hexatronic har dessutom under det senaste året tagit två stora steg på den nordamerikanska marknaden. Bolagets senaste förvärv av Blue Diamond Industries, som tillverkar dukt för den amerikanska telekom- och energimarknaden, kommer vara till stor strategisk betydelse rörande Hexatronics expansion på denna kontinent. Vidare så godkändes bolagets kompletta passiva system Matrix av en större amerikansk operatör vilket enligt VD:n själv kommer ge resultat i ökad försäljning på denna viktiga marknad. Allt adderat tycks det mesta från bolagets håll tyda på att man har en utmärkt strategisk positionering inför framtidens fibersatsningar i samhället.

Källa: OECD
Tillväxt i fiber mellan juni 2016-2017. Källa: OECD

Ett vanligt misstag när en trend, produkt eller bransch spås en oerhört lönsam framtid är att alla aktiva bolag på just den marknaden övervärderas kraftigt. Marknaden har nämligen en tendens att tro att bolaget i frågas framtida tillväxt är fullständigt korrelerad med den heta branschen och att faktumet att bolaget ligger ”rätt i tiden” innebär garanterad explosiv utveckling. Branschens enorma tillväxtpotential bör istället hanteras som en varningsklocka då det tillkommer en oerhört hård och ständigt ökande konkurrens. Att marknadsandelarna delas med betydligt större bolag går inte att förneka men Hexatronic har hittills indikerat på att man är en global utmanare att lita på. Ett bevis på att bolaget har en edge även utomlands, där konkurrensen från inhemska aktörer är större, är att nettoomsättningen med norden borträknat ökat med 98% det senaste året. Omsättningsökningen i sig målar inte hela bilden men den ger en antydan på att den internationella expansionen går åt rätt håll.

Senaste rapporten mottogs negativt av marknaden då bolagets fjärde kvartal inte riktigt nådde upp till förväntningarna. Enligt VD:n är främsta orsaken en säsongseffekt som kom in starkare än väntat. Trots detta ökade bolaget omsättningen jämfört med motsvarande kvartal 2016 med 6,5% samt EBITDA med 16% vilket har tagit bolagets EBITDA-marginal från 10,8% till 11,7%. En närmare analys av Hexatronics intäkter visar att bolagets tre största kunder står för dryga 39% av intäkterna i bokslutet för 2016/2017. Skulle bolaget gå miste om dessa stora ordrar med återkommande intäkter så lär det ha en klar negativ påverkan på framtida resultat. Ur en annan synvinkel kan detta dras till bolagets fördel då denna höga procentuella andel tydliggör hur stora intäktsströmmar som upphandlingar med enskilda kunder kan resultera i.

Hexatronic i siffror

I ett kort tillbakablickande perspektiv är det viktigt att särskilja bolaget från dess aktie. Aktiekursen har de senaste månaderna fått en del stryk, delvis pga senaste rapportens utfall men främst av den allmänt skakiga börsen. Att man tappat över 20% sen toppen i vintras bör därför ses som en överreaktion då indikationerna från bolaget tyder på att rapportmissen var just en förstärkt säsongseffekt och som därför knappast kan rättfärdiga den stora nedgången på börsen. Bolaget och dess framtidsutsikter är av allt att döma oförändrat.

Hexatronic har haft en sämre utveckling på sistone vilket skapar ett köpläge

Sammanfattningsvis:
Hexatronic har på sistone haft en svag utveckling på börsen vilket kan väljas att se som ett bra tillfälle att handla aktien till rabatt då det långsiktiga caset är intakt. Huruvida expansionen utomlands får samma positiva utveckling som den inhemska haft återstår att se men bolaget befinner sig i en oerhört gynnsam positionering rent strategiskt då satsningar på fiber otvivelaktigt är här för att stanna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto