Home > Svensk BNP ökar 1,5 % 2013

Svensk BNP ökar 1,5 % 2013

Under några år då merparten av den europeiska ekonomin backat så har Sverige hållit sig flytande, vilket främst får tillskrivas den inhemska efterfrågan. Exporten har däremot utvecklats sämre än i viktiga konkurrentländer.

Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på torsdagen.

”Vi förutser nu att hjulen i såväl industri som i ekonomin i stort börjar rulla lite snabbare igen. Denna acceleration bör kunna ses i data innan årets slut. Inför nästa år räknar vi med betydligt högre tillväxt. Ökad efterfrågan utomlands, en mer expansiv finanspolitik och optimism bland hushåll och företag är de huvudsakliga drivkrafterna”, skriver Handelsbanken.

Handelsbanken spår att BNP i Sverige ökar med kalenderjusterade 1,5 procent i år och 3,0 procent 2014. I sin förra prognos, i april, spådde Handelsbanken en BNP-tillväxt på 1,9 i år och 3,2 procent nästa år.

Reporäntan väntas ligga på 1,00 procent om sex månader, 1,25 procent om ett år, 1,50 procent om två år och 2,00 procent om tre år.

Handelsbankens chefekonom Jan Häggström sade vid en pressträff att USA nu har vänt, bland annat med stöd av den mjuka penningpolitiken. Med ett kraftigt minskat budgetunderskott behöver man inte heller vara rädd för några finanspolitiska åtstramningar.

”USA har sedan 2008 gjort en massa insatser och har kunnat bocka av problem efter problem”, sade han.

Med många problem lösta i USA riktas nu fokus åt annat håll, nu senast mot tillväxtmarknaderna där det finns problem med ett högt kapacitetsutnyttjande och begränsningar på utbudssidan i både Kina, Brasilien, Ryssland och Indien.

”Det är inte en brist på efterfrågan, då skulle de inte höja räntorna. Det är brist på utbud och strukturella reformer”, sade Jan Häggström.

Handelsbanken räknar med att USA går snabbare mot en normalisering än vad många andra bedömare tror och spår att Federal Reserve börjar höja räntorna redan under det andra halvåret 2014. Programmet för tillgångsköp väntas helt ha avvecklats under våren 2014.

”Vi tror att marknaden är lite för säker på att Fed håller låga korträntor länge. I vår kommer nästa chock för räntemarknaden, Fed väntar inte alls till 2016 med att höja räntorna utan gör det redan 2014”, sade Jan Häggström.

I euroområdet är dock problemen långt ifrån över, med svag efterfrågan i södra Europa, kvarvarande budgetproblem och hög arbetslöshet. Handelsbanken räknar med att ECB kommer att sänka styrräntan till 0,25 procent inom tre månader och sedan ligga kvar på denna nivå under den treåriga prognoshorisonten.

”Vi tror att perspektivet för ECB-höjningar är kanske 2018”, sade Jan Häggström.

Inom tre år väntas Fed samtidigt ha höjt sin styrränta till 2,50 procent. Denna ökade räntedifferens väntas få dollarn att stärkas kraftigt mot euron, till paritet om två år.

För svensk del har ekonomin hållits uppe av en god inhemsk efterfrågan de senaste åren och nu kommer också signaler om en återhämtning även för industrin och exporten. Tillväxten väntas växla upp framöver med stöd av en återhämtning på exportmarknaderna, expansiv finanspolitik och bättre tillförsikt.

De svenska bostadspriserna har stigit kraftigt de senaste åren, vilket oroar Riksbanken. Att Federal Reserve väntas höja sin styrränta redan 2014 gör det lättare för Riksbanken att kunna höja reporäntan, även om ECB väntas ligga kvar på 0,25 procent. Handelsbanken tror på en första räntehöjning från Riksbanken under det tredje kvartalet 2014.

”Riksbanken kan göra något åt akilleshälen i Sverige – de kraftigt stigande bostadspriserna. Att Fed höjer ger utrymme för att motverka detta genom att höja räntorna. En starkare dollar gör det möjligt för kronan att stärkas mot euron utan att vi får en för låg inflation”, sade han

Den ökade räntedifferensen mot euroområdet väntas få kronan att gradvis stärkas mot euron, till 8:00 om tre år. Kronan kommer samtidigt att gå till 8:00 mot dollarn när euro/dollar går till paritet.

Med fortsatt låga räntor och en sjunkande arbetslöshet lär bostadspriserna fortsätta upp det närmaste året, enligt Handelsbanken. Jan Häggström sade att det även är svårt att se hur makroverktyg som högre riskvikter eller kapitalkrav skulle kunna bryta utvecklingen på kort sikt. Bankerna har redan mer kapital än vad som krävs och bolåneräntorna har sjunkit trots tidigare höjda riskvikter på bostadslån. Vill man bromsa utvecklingen på bostadsmarknaden krävs därför andra åtgärder.

”Att sänka ränteavdragen är helt uteslutet nu när det är val om tolv månader. Det är också politiskt svårt att införa amorteringskrav. Den mest effektiva och politiskt minst kostsamma åtgärden är att strama upp bolånetaket”, sade han.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto