Home > Svensk ekonomi spjärnar emot

Svensk ekonomi spjärnar emot

Det konstaterar SCB i rapporten ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” för det andra kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

”En låg varuimport medförde att utrikeshandeln bidrog till tillväxten andra kvartalet. Både hushållkonsumtion och offentlig konsumtion bidrog svagt till tillväxten medan fasta bruttoinvesteringar stannade av efter ett tillsynes tillfälligt starkt första kvartal”, skriver SCB.

SCB konstaterar att den globala BNP-tillväxten visar en fortsatt svag trend trots massiva stimulansåtgärder samtidigt som inbromsningen i världsekonomin är bred. Även om svensk BNP

hittills i år har visat motståndskraft, och varit en av de starkare i Europa, brukar påverkan från omvärlden traditionellt vara stor på svensk ekonomi. Det gör att det ekonomiska läget snabbt kan förändras, enligt SCB.

Svensk export gick svagare än världshandeln, men steg i paritet med utvecklingen i andra industriländer. Exporten till nordiska grannländer kompenserade för en svagare efterfrågan i övriga Europa, skriver SCB, som noterar att kronförstärkning och svag omvärldsefterfrågan bekymrar de exporterande företagen vilket framgår av senaste exportchefsindex.

De skriver vidare att hushållskonsumtionen tappade farten andra kvartalet, främst bilinköpen stannade av då hushållen istället prioriterade sparandet och sparkvoten andra kvartalet låg på en historiskt hög nivå.

Enligt SCB tycks investeringarna ha kommit in i en lugnare fas och ökningstakten i de fasta bruttoinvesteringarna sjönk tillbaka igen efter den till synes tillfälligt kraftiga ökningen första kvartalet 2012.

Det svenska näringslivet bibehöll tillväxttakten från första kvartalet och nedgången i produktionen under fjärde kvartalet 2011 ser ut att vara ett tillfälligt hack i kurvan.

Signalerna från arbetsmarknaden var av blandad karaktär, enligt SCB, som noterar att arbetskraftsdeltagandet steg under årets andra kvartal till följd av bland annat färre sjuka.

Det ökade arbetskraftsutbudet har inneburit fler sysselsatta men också en ökad arbetslöshet, dock utan signifikant stora förändringar. Noterbart var att antalet arbetade timmar i ekonomin fortsatte att minska trots fler sysselsatta.

”Det visar ett fortsatt osäkert läge på arbetsmarknaden där också antalet vakanser ökade mer än antalet lediga jobb”, skriver SCB.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto