Home > Svenska hushåll står starka trots lågkonjunkturen

Svenska hushåll står starka trots lågkonjunkturen

Sveriges BNP väntas öka med 1,3 procent i år och 2,6 procent år 2014.

I sin förra prognos, i december, räknade Nordea med en BNP-tillväxt på 0,8 procent 2013 och 2,4 procent 2014.

Nordea-ekonomerna konstaterar att världsekonomin kännetecknas av ökad optimism och ökad riskvilja på de finansiella marknaderna. Inte minst i USA finns tydliga tecken på en konjunkturåterhämtning, men det finns betydande risker för bakslag och Europa står för de största utmaningarna på både kort och lång sikt.

”Hela området är i recession och återhämtningen tar fart först mot slutet av året. Det krävs politisk stabilitet och strukturella reformer för att upprätthålla förtroende”, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea, i en kommentar.

Riksbankens reporänta väntas ligga på 1,00 procent i december 2013 och 1,50 procent i december 2014.

Trots att inflationen ligger kvar långt under Riksbankens mål och arbetslösheten fortsätter att stiga tror Nordea att Riksbanken inte sänker styrräntan ytterligare.

”Riksbanken lägger större vikt vid globala ljusglimtar och hushållens skuldsättning. Riksbankens agerande bidrar till fortsatt förstärkning av kronan som i dagsläget är på sin starkaste nivå på 20 år”, säger Annika Winsth.

Chefekonomen konstaterade vid en pressträff att det just nu är Cypern som skapar oro, och nyligen var det italienska valresultatet som skapade skälvningar på marknaderna. Men riskviljan är för närvarande så pass hög att risken för svåra bakslag på de finansiella marknaderna trots allt är begränsad.

”Flödena är enorma, det kommer att komma bakslag, men så länge man tar två steg fram och ett steg tillbaka kommer den positiva utvecklingen kunna fortsätta… Cypern utlöser ingen ny kris”, sade Annika Winsth.

Hon konstaterade att läget för investerare förändrades tydligt efter ECB-chefen Mario Draghis tydliga ställningstagande förra sommaren om att centralbanken kommer att kunna agera kraftfullt för att förhindra problem i euroområdet. Samtidigt har USA åtminstone hjälpligt löst vissa av de finanspolitiska problemen, och Kina har fört en stimulerande politik. Centralbanker har tydligt signalerat fortsatta stimulanser och den finanspolitiska hållningen går i något mindre stram riktning

”Ur ett placerarperspektiv är det helt annorlunda nu, det kommer tydliga signaler om en expansiv policy”, sade Annika Winsth.

Beträffande den svenska ekonomin konstaterade Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea, att den utvecklades oväntat bra under 2012, men trots allt avslutades året med stagnation under fjärde kvartalet. Enligt Nordeas prognos väntas nolltillväxt även under det första kvartalet 2013.

Torbjörn Isaksson konstaterar att tillgängliga hårda data för det första kvartalet, data för januari, har varit svaga. Därefter har indikatorerna förbättras, men de tyder ännu mest på en stabilisering i ekonomin.

Enligt Nordeas prognos dröjer det till 2014 innan exporten riktigt tar fart. Istället är det inhemsk ekonomi som driver återhämtningen, även om investeringarna utvecklas svagt, -2,0 procent, under 2013.

”Det vi lyfter fram är att hushållen har det väl förspänt. Lönerna stiger och inflationen är låg, vilket ökar konsumtionsutrymmet; huspriserna stiger och börsen stiger”, konstaterade Torbjörn Isaksson.

Han noterade att sparande och stigande tillgångspriser har inneburit att hushållens förmögenhet har stigit drygt 400 miljarder kronor det senaste året, samtidigt som hushållens skulder har ökat med 60 miljarder kronor.

Samtidigt ligger hushållens egna sparande på 3 procent av disponibelinkomsterna, den högsta nivån på 15 år. Det totala sparandet, som inkluderar fasta tillgångar och avtalspensioner på 12 procent, ligger på den högsta nivån på åtminstone 20 år.

Även om sysselsättningen har utvecklats något bättre än väntat är arbetslösheten hög. Nu verkar en utplaning vara på gång, men Nordea bedömer ändå att arbetslösheten stiger till 8,3 procent i år, från 8,0 procent 2012, för att därefter endast falla svagt, till 8,2 procent 2014.

Torbjörn Isaksson tror vidare att sysselsättningen kan sjunka något på kort sikt, men för helåret 2013 ser Nordea en sysselsättningsökning på 0,3 procent, följt av 0,6 procent 2014. En hög arbetslöshet bidrar till att löneökningstakten minskar från 3,2 procent 2012 till 2,8 procent 2013 och 2014.

Låga löneökningar och en fortsatt stark krona bidrar till att Nordea-ekonomerna har svårt att se vad som kan lyfta den svenska inflationstakten från nuvarande låga nivåer, och de är skeptiska till Riksbankens prognos om att KPIF-inflationen kommer att stiga till över 2 procent redan våren 2014.

Riksbankens prognos för KPIF-inflationen under helåret 2014 är +1,8 procent, medan Nordea tror att den stannar på 1,4 procent.

Torbjörn Isaksson konstaterar att den svenska makrobilden säger att Riksbanken kan sänka styrräntan, men signalerna från Riksbanken talar för att så inte blir
fallet.

Stigande huspriser antas utgöra ett orosmoment för Riksbanken, som samtidigt fokuserar på utvecklingen för den inhemska ekonomin. Det innebär att styrräntan sannolikt inte kommer att sänkas ytterligare.

Torbjörn Isaksson hänvisar vidare till en kommentar från Riksbankschefen Stefan Ingves i protokollet från det penningpolitiska mötet i februari som en sannolikt viktig signal om Riksbankens inställning i räntefrågan.

Stefan Ingves antydde att det finns begränsningar i effektiviteten i penningpolitikens kreditkanal, vilket kan betyda att möjligheterna att med penningpolitiska medel öka efterfrågan är mer begränsade i nuläget än normalt.

”Man kan inte utesluta att inflationen kan komma att ligga under målet under en längre period oaktat penningpolitikens utformning”, sade Stefan Ingves i februari, enligt protokollet från mötet.

Torbjörn Isaksson konstaterade att det visserligen fortsatt finns en viss sannolikhet för att Riksbanken kan sänka räntan på nytt, men signalerna från Riksbanken tyder på att ribban för en ny sänkning ligger högt.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)		

            2013 2014 		
BNP           1,3  2,6 		
KPI           0,2  1,5 		
Öppen arbetslöshet    8,3  8,2 		
Privat konsumtion    2,2  2,4 		

Närmast föregående prognos (december)		

            2012 2013 2014		
BNP           0,8  0,8  2,4 		
KPI           0,9  0,3  1,8 		
Öppen arbetslöshet    7,7  8,4  8,4 		
Privat konsumtion    1,4  1,4  1,8

 

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto