Home > The Value Investor v.12 Vad och när förstår marknaden?

The Value Investor v.12 Vad och när förstår marknaden?

En akties korrekta värde är förstås summan av alla framtida kassaflöden (diskonterat till nuvärde). Detta värde uppskattar dock marknadens aktörer var och en för sig varför det pris som aktien handlas med fluktuerar inte bara i takt med att information som påverkar bolaget släpps och variationer i räntan utan också för att tyngdpunkten för var marknadens förväntningar på, eller om man så vill, dess förståelse för bolaget förändras över tid. Det senare alltså inte nödvändigtvis i samklang med verkligheten.

Av massor av olika skäl skiftar marknadsaktörernas uppfattning och aktien rör sig utifrån var ”tyngdpunkten” för denna uppfattning ligger. Den vanliga normalfördelningskurvan fungerar utmärkt för att åskådliggöra detta:

Om vi tänker oss att aktiens korrekta värde, alltså summan av företagets framtida kassaflöden delat med antalet aktier, är den mittersta markeringen på X-axeln ovan och kurvan visar hur många marknadsaktörer som har respektive uppfattning så är aktien förstås korrekt värderad. (Vi har ingen Y-axel här men den skulle visa antalet aktörer.)

Vissa tror alltså att värdet är lägre än det verkliga värdet medan andra tror att det är högre men sammantaget tar dessa ut varandra och den genomsnittliga uppfattningen överensstämmer med det korrekta värdet och aktien blir alltså korrekt värderad. De flesta aktier är ungefär korrekt värderade och anledningen är just den jag beskriver ovan. Snittet av många olika mer eller mindre kunniga personers uppfattning tenderar att bli ganska bra.

Att det förhåller sig på detta sätt kan visas enkelt med ett klassiskt experiment. Man låter många personer gissa hur många gelébönor (etc.) som finns i en burk och beräknar sedan den genomsnittliga gissningen. Genomsnittet brukar landa nära det faktiska antalet då gissningarna som är för höga och de som är för låga tar ut varandra och kollektivet har genomsnitt en rimlig uppfattning om antalet. Ett annat exempel på detta är när man har en tävling på lantbruksmässor där man ska gissa vikten på en ko eller tjur och resultatet blir i genomsnitt ofta nästan kusligt korrekt. För aktier tillkommer förstås det faktum att alla investerare inte är lika utan att vissa är mycket större. Detta påverkar dock inte utfallet om de stora pojkarna också tenderar att variera uppåt och nedåt i sin uppfattning om värdet, men skulle tyngre aktörer i högre grad vara på den mer negativa eller positiva sidan så påverkas förstås priset. Marknaden är ju ingen demokrati.

När man väl är medveten om dessa samband blir den intressanta frågan när detta inte stämmer och aktien är felprissatt. Inte precis ett ovanligt fenomen på marknaden det heller, inte minst för aktier på mindre listor med tunnare handel och få institutionella investerare och analytiker som följer bolaget.

Ny information om ett företag kommer som bekant oftast i form av ett meddelande till media antingen ifrån bolaget eller någon analytiker eller annan institution. Denna kan vara av olika kvalitet men i regel leder den till en omedelbar förändring av aktiekursen. Förändringen är i min erfarenhet ofta till en början alltför drastisk men i takt med att mer information kommer ut, att fler aktörer agerar på denna och känslorna lugnas ned lite så brukar aktien korrigera överreaktionen. Den som har utmärkt koll på ett bolag kan i regel göra snabba affärer här vilket t.ex. jag själv lyckats bra med genom ökningar i Evolution Gaming, Netflix, LVMH och Apple som jag känner väldigt väl.

För den långsiktige investeraren är det dock som jag ser det långt mer intressant med information som bara en del av marknaden känner till, i regel de investerare som väljer bolaget väl. Information som förändringar i kundbeteende, popularitet för vissa produkter, den faktiska påverkan som nya lagar och regler kommer att få och nytillkomna konkurrenter är klassiska exempel på ”nyheter” som sällan förstås av den breda massan av investerare i ett bolag förrän det är för sent.

Om man följer ett bolag nära kan man dock inte sällan missa de uppgångar eller nedgångar som följer på händelser som marknaden bara gradvis tar till sig. Det kan vara mindre känd kunskap som i exemplen ovan men också den verkliga betydelsen av ett starkt eller svagt resultat ett visst kvartal.

Kanske är det Dunning-Kruger-fenomenet som spökar här. Detta är mest känt för att de beskriver hur personer med låg kunskap i ett ämne överskattar sin förmåga och tror att de kan mer än andra men fenomenet är också att de med mycket kunskap överskattar andras förmåga och tror att de själva inte är bättre på någonting trots att de i själva verket är det. Ju mer man förstår av den faktiska betydelsen för bolaget av nyheten i t.ex. ett pressmeddelande, desto mer tror man alltså att alla andra begriper.

Kursen kan av dessa skäl alltså ibland korrigeras endast gradvis, se för aktuella exempel LVMH-aktiens rörelse uppåt nu i flera veckor efter deras fina rapport eller LeoVegas-aktiens långsamma men stadiga nedgång utan några kända nyheter förra våren för exempel på välkänd respektive för de flesta helt okänd information som marknaden bara långsamt har reagerat på.

Den goda nyheten är att här kan man som väl insatt investerare tjäna stora pengar bara man (1)  inser att man själv gör en bättre tolkning av informationen än majoriteten på marknaden och (2) kan övervinna ens naturliga motstånd att köpa efter att aktien redan har stigit eller sälja efter att den redan har fallit.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto