Home > Tillväxten i Asien lägre än väntat, IMF

Tillväxten i Asien lägre än väntat, IMF

Tillväxten i Asien och Stilla havsregionen har dämpats och blivit lite lägre än tidigare väntat på grund av bakslag mot den globala ekonomiska återhämtningen. Långsammare fart i Kina och Indien tynger också de regionala ekonomierna.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en rapport på fredagen.

För Asien som helhet sjönk den reala BNP-tillväxten under första halvåret 2012 till 5,5 procent, visserligen långt över det globala snittet men ändå den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2008. Inhemska faktorer bidrog också, som avmattningen i Kina och speciellt i Indien liksom dämpad konsumtion i Japan. Samtidigt gick dock flera ekonomier i regionen mot strömmen och växte nära sin potential, som Indonesien, Malaysia, Filipinerna och Thailand, delvis stöttade av offentliga investeringar.

Trots att en återhämtning från tidigare naturkatastrofer bidrog till att lyfta tillväxten under första kvartalet 2012 har aktiviteten nu dämpats markant. Negativa sidoeffekter från svagheter bland annat i euroområdet har påverkat exporten från Asien.

Eftersom inflationstrycket lättat har den makroekonomiska hållningen generellt kunnat fortsätta att stötta den inhemska efterfrågan och i vissa fall lättas ytterligare för att motverka avmattningen. På ett bredare plan har de finansiella förhållandena kunnat förbli ackommoderande och kapitalflödena har återupptagits. Detta speglar att spänningarna på de globala finansmarknaderna har minskat efter en period av förhöjd volatilitet under årets första halva.

”Framöver väntas tillväxten ta fart mycket gradvis och Asien förblir den globala tillväxtledaren, med en tillväxt över 2 procentenheter högre än genomsnittet för världen nästa år”, skriver IMF.

För helåret 2012 är IMF:s BNP-prognos för Asien nu 5,4 procent. Under 2013 kan tillväxten öka till omkring 6 procent, främst som ett resultat av starkare extern efterfrågan.

”Men betydande nedåtrisker kvarstår, speciellt vad beträffar euroområdets kris”, enligt IMF, som dock tillägger att tillväxten i Asien kan komma att överraska positivt om beslutsfattare i Europa och USA lyckas leverera sina löften fullt ut.

Enligt valutafonden bör de asiatiska beslutsfattarnas prioriteringar vara att stötta en tillväxt som inte är inflationsdrivande, upprätthålla finansiell stabilitet och vara redo att agera om utfallen blir svagare än väntat.

”Uthålliga tillväxtnivåer kan inte tas för givna på medellång sikt och omfattningen av den senaste tidens avmattning i vissa stora asiatiska ekonomier har väckt oro för att den kanske inte bara är cyklisk”, skriver IMF.

IMF noterar att strukturreformer har spelat en nyckelroll i att stärka Asiens fundamenta och tillåta regionen att leda den globala återhämtningen och stå emot den globala turbulensen under senare år. Men nu har många asiatiska ekonomier nått en utvecklingsfas som utsätter dem för risken att fastna i ”medelinkomstfällan”, ett fenomen där dittills snabbt växande ekonomier stagnerar på medelinkomstnivåer och misslyckas att ta sig upp till samma rang som höginkomstländer.

”För att upprätthålla ekonomisk tillväxt över medellång sikt och göra tillväxten mer inkluderande krävs en mer diversifierad policy-agenda i olika delar av Asien, och som sträcker sig från ekonomisk ombalansering till att stärka källorna för privat ledda investeringar, till reformer på varu- och arbetsmarknaderna, samt att möta möjligheter och utmaningar från den snabba demografiska förändringen”, skriver IMF.

De tillägger att kollektiva åtgärder också skulle hjälpa, speciellt när det gäller att bibehålla och ytterligare stärka den regionala integrationen för handel.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto