Home > ”Tillväxtutsikter står sig, men betydande nedåtrisker”

”Tillväxtutsikter står sig, men betydande nedåtrisker”

Tillväxten i den globala ekonomin stärktes i slutet av 2013, främst med stöd av starkare utfall i utvecklade ekonomier. I många tillväxtmarknadsekonomier har däremot den inhemska efterfrågan varit svagare än väntat, vilket delvis speglar stramare finansiella förhållanden.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en rapport som förberetts inför helgens G20-möte för finansministrar och centralbankschefer.

Fonden noterar att en ny runda av finansiell volatilitet har påverkat tillväxtmarknader i takt med att marknaderna omvärderar fundamenta. Trycket mot tillväxtekonomierna har varit brett, men länder med relativt hög inflation och stora bytesbalansunderskott har drabbats av de största nedgångarna i tillgångspriser.

”Marknaderna har den senaste tiden visat tecken på att stabiliseras, även om de ännu är bräckliga, efter åtgärder i viktiga tillväxtekonomier för att lyfta förtroendet och stärka sina policyåtaganden. Men den här episoden understryker bräckligheterna och den utmanande miljön i många tillväxtekonomier”, skriver IMF, som också noterar att den globala riskaversionen också pressade ner aktiekurser i utvecklade ekonomier.

IMF skriver att med antagande om att effekterna av den senaste tidens volatilitet kommer att vara tillfälliga så står sig de prognoser som fonden publicerade i januari sig relativt väl. Det skulle betyda att den globala ekonomin kan växa omkring 3,25 procent i år, upp från 3 procent 2013, och 4 procent 2015.

Fonden påpekar dock att återhämtningen ännu är svag, och att det kvarstår betydande risker. Kapitalutflöden, högre räntor och kraftiga valutaförsvagningar i tillväxtekonomier är fortsatt en nyckelrisk samtidigt som en risk kan kopplas till den ”mycket låga inflationen i euroområdet”.

”Inflationsförväntningarna på lång sikt kan pressas ner, vilket ökar risken för deflation i händelse av en allvarlig negativ chock mot aktiviteten”, skriver IMF.

Fonden upprepar sin uppmaning om att utvecklade ekonomier bör undvika alltför tidiga neddragningar av de penningpolitiska stimulanserna under tiden som finanspolitiken konsolideras; stora produktionsgap, mycket låg inflation och fortsatt finanspolitisk konsolidering ger utrymme för fortsatt ackommoderande penningpolitik.

IMF vill också se bättre samarbete mellan centralbanker i fråga om neddragning av extraordinära penningpolitiska åtgärder, till exempel genom bredare diskussioner om exit-planer. I euroområdet kvarstår också behovet av reparation av balansräkningar i banksektorn för att förbättra den penningpolitiska
transmissionen.

Vidare bör den finanspolitiska konsolideringsprocessen fortsätta i en avvägd takt, samtidigt som den långsiktiga tillväxtpotentialen i ekonomierna skyddas.

Beträffande tillväxtekonomierna betonar IMF vikten av trovärdig makroekonomisk politik och ramverk, samt växelkursflexibilitet, för att hantera eventuellt fortsatt turbulens. Ytterligare penningpolitisk åtstramning kan behövas i länder med hög inflation, eller där trovärdigheten i policyn har börjat ifrågasättas.

IMF vill också se ytterligare policyåtgärder för att minska arbetslösheten och stärka tillväxten på medellång sikt, samtidigt till tillväxten ska göras mer balanserad.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto