Home > USA:s arbetslöshet under 6,5% i början på 2015

USA:s arbetslöshet under 6,5% i början på 2015

Det skriver Commerzbank-analytikern Christoph Balz i ett kundbrev på fredagen.

Han slår fast att en viktig faktor för arbetslösheten är hur arbetskraftsutbudet utvecklas och här är andelen personer som ingår i arbetskraften avgörande. Men detta är svårt att bedöma eftersom det är något som fluktuerar, bland annat med var i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig.

Under recessioner brukar arbetskraftsdeltagandet minska och när ekonomin vänder uppåt igen stiger det.

Christopher Balz noterar att den nuvarande ekonomiska återhämtningen är ovanlig eftersom arbetskraftsdeltagandet har fallit ytterligare, från 65,7 procent i mitten på 2009 till 63,6 procent i december 2012. Detta hänger främst samman med demografiska faktorer, men beror även på att många amerikaner ännu inte känner effekterna av en stabilare arbetsmarknad när löneökningarna knappt hänger med inflationen.

Många amerikaner har istället valt att studera och andelen som uppger ”studier eller ”annat” har ökat kraftigt. Eftersom erfarenhet visar att en stor andel av dessa kommer att återinträda på arbetsmarknaden är denna nedgång i arbetskraftsdeltagandet tillfällig.

På kort och medellång sikt kommer efterfrågan på arbetskraft främst att bero på den ekonomiska tillväxten, enligt Christoph Balz, som konstaterar att trenderna för tillväxt och sysselsättning har konvergerat igen på senare tid – under fjärde kvartalet i fjol ökade sysselsättningen i privat sektor med 1,8 procent jämfört med föregående år, vilket bara var något högre än vad som kunde väntas historiskt sett givet tillväxten på 2,5 procent kvartalet före.

När man ska analysera arbetskraftsdeltagandet är det avgörande att bestämma huruvida nedgången under tidigare år berodde på strukturella faktorer som en åldrande befolkning, som inte kan vändas, eller på tillfälliga faktorer.

Commerzbank har analyserat tre olika varianter för hur arbetskraftsdeltagandet kommer att utvecklas och deras huvudscenario är att de strukturella och tillfälliga faktorerna i stort sett är i balans.

”Nivån ligger därför kvar på sin nuvarande nivå 63,6 procent. Eftersom USA:s ekonomi sannolikt kommer att växa i samma takt 2013 som 2012 räknar vi med att sysselsättningen kommer att öka med 180.000 per månad, samma snittökning som förra året. Nästa år väntas ökningstakten bli högre på 220.000 på grund av starkare BNP-tillväxt på 2,8 procent. I genomsnitt ger det en månatlig jobbtillväxt på 200.000 och en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent i slutet på 2014. Därför kommer inte den ’magiska’ siffran 6,5 procent att nås förrän i början på 2015”, skriver Christoph Balz.

Men skulle arbetskraftsdeltagandet istället falla till 63,3 procent i slutet på 2014 skulle en sysselsättningstillväxt på i snitt 200.000 per månad göra att arbetslöshetsnivån minskar från dagens 7,8 procent till 6,2 procent.

”Även om vi inte ser en ytterligare nedgång i arbetskraftsdeltagandet som trolig är prognoserna mycket osäkra”, skriver analytikern och tillägger att om arbetskraftsdeltagandet stiger till 64,2 procent skulle arbetslöshetsnivån bara falla till 6,7 procent 2014, även om sysselsättningen ökar med 250.000 per månad.

Med tanke på alla osäkerheter i prognosen ser Commerzbank det som sannolikt att arbetslösheten kommer att falla till 6,5 procent under första halvan av 2015. Huruvida Fed också kommer att höja fed fundsräntan då kommer att bero på deras övergripande bedömning av situationen och här kommer inflationsutsikterna att vara av stor vikt.

”När allt kommer omkring kommer USA:s ekonomi att vara inne i sitt sjätte år av ekonomisk återhämtning, och nollräntepolitiken på sitt sjunde år. I en omgivning med minskad överkapacitet kan inflationsförväntningarna vända uppåt. En första räntehöjning skulle då väntas i början på 2015. Om inflationsförväntningarna förblir måttliga kan timingen av den första räntehöjningen skjutas upp, men bara med några få månader. Vi räknar med en första räntehöjning senast i mitten på 2015”, skriver Christoph Balz.

De framåtblickande finansmarknaderna tolkar sannolikt redan en minskning eller ett slut på Feds obligationsköp som ett tecken på en penningpolitisk vändning och därför kan en viss uppgång i marknadsräntorna väntas så tidigt som i mitten på 2013.

”Men Feds fortsatta policy med nollräntor kommer sannolikt att begränsa uppåtpotentialen och marknadsräntorna kommer därför säkert att vara fortsatt låga under året. Så snart slutet för nollräntepolitiken närmar sig kommer sannolikt speciellt kortare räntor att stiga kraftigt, vilket leder till en planare avkastningskurva”, skriver Christoph Balz.

Den amerikanska myndigheten för arbetsmarknadsstatistik, BLS, delar in den civila befolkningen över 16 år i dem som ingår i arbetskraften och dem som inte gör det. Arbetskraften består av personer som antingen är sysselsatta eller som är arbetslösa och aktivt söker jobb. Arbetslöshetsnivån är andelen arbetslösa personer som ingår i arbetskraften. Arbetslöshetsnivån kan sjunka om arbetslösa hittar jobb, men också om arbetslösa personer slutar att leta efter jobb. Då placeras de i kategorin utanför arbetskraften, vilket gör att arbetskraftsutbudet minskar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto