Home > Veckobrev v. 34 ”Förhöjd risk på börsen…!”.

Veckobrev v. 34 ”Förhöjd risk på börsen…!”.

Föregående vecka presenterade vi en relativt negativ bedömning av börsutvecklingen, men noterade att det vore naturligt med en motreaktion uppåt efter onsdagens (12/8) kraftiga nedgångar. Samtidigt konstaterade vi att både USA och Europa (inklusive Sverige) låg mycket nära att bryta sina långsiktigt positiva trender och att den långa volatila fasen som varit i kraft sedan slutet av januari i Europa och sedan slutet av november för USA:s del allt mer såg ut att vara av distribuerande istället för av ackumulerande karaktär, vilket medförde att vi såg en tydlig risk för en försämrad marknad. 

Sverige
Sverige

Runt 90 % av alla som köpt aktier sedan februari och behållit dessa ligger på minus och vidare tryck på nedsidan kan utlösa ett flockbeteende där investerarkollektivet samtidigt försöker komma ut genom dörren med negativa trendbrott och vidare nedgång som följd. Vi justerade därför vår marknadsuppfattning och såg en risk att den svenska börsen kan erodera årets uppgång. 

Som väntat kom en studs uppåt sistlidna torsdag (Sverige + 1,2 %), men därefter har börsen ånyo glidit nedåt och vi blev inte imponerade av styrkan i upprekylen.  Samma beteende kan ses i Tyskland medan USA har varit snäppet starkare om dock inte av överdrivet företroendeingivande karaktär. Ur ett analytiskt perspektiv är det utomordentligt intressant att USA, Europa (Sverige) samt Kina nu samtidigt balanserar och testar sina underliggande positiva trender.

Det är naturligtvis en definitionsfråga hur man bestämmer denna trend, men den sedvanliga och ofta väl fungerande metodiken är att utgå ifrån ett 200 dagars glidande medeltal, dvs. den genomsnittliga kursutvecklingen för det senaste året, vilket t.ex. innebär att en snabbt stigande börs kan noteras högt ovanför sitt glidande medelvärde då detta matematiskt är av eftersläpande karaktär jämfört med den aktuella kursnoteringen. I de bifogade fyra diagrammen visar den gröna linjen detta medeltal och förenklat innebär detta att ett index som noteras över sitt medeltal befinner sig i en stigande trend och vice versa.

Tyskland
Tyskland

Det är inte ovanligt att en rekyl fångas upp just i samband med att ett index faller ned mot sitt medeltal och i samband med denna trendanpassning sedan tar ny fart uppåt. Om detta inte sker utan om indexet istället faller under medeltalet indikerar detta istället ett omslag till en långsiktigt negativ trend.

Vi tror inte att det fungerar med mekanisk och bokstavstrogen analys utan all analys måste ske i förhållande till sin kontext och det är därför som vi alltid vill göra en global utblick och ta intryck omvärldens förhållande och olika marknaders beteendemönster.

Den vägledande och viktigaste asiatiska börsen för närvarande är utan tvekan Kina. Vi tycker inte att nedgången på 35 % från toppen i början av juni till i början av juli är extrem om man tar i beaktande att den förutvarande uppgången från sommaren 2013 uppgick till 145 %.

Som framgår av diagrammet har Kina nu tre gånger testat av just sitt 200 dagars glidande medeltal och det vore naturligt om börsen nu bottnade ut och började visa en positiv tendens.

Med hänsyn till marknadens beteendemönster är detta dock absolut ingen självklarhet utan Kinas positiva trend är under hårt tryck och fortsätter nedgången efter raset med 6% (natten till tisdag) så kan detta skeende få negativa återverkningar på det globala börshumöret. (I natt föll den kinesiska börsen med som mest med 4 % men slutade på +1,59 %.)

Flyttar vi fokus till oljepriset så befinner sig detta i en långvarig (bottenfas). Efter en nedgång från 115 dollar (juli 2014) nådde oljan lågpriset 46 dollar i januari och steg sedan till 70 dollar i maj för att nu ånyo testa bottenläget.

USA
USA

Vi ansåg i föregående utgåva att oljan sannolikt närmade sig ett köpläge om bara priset började visa lite styrka och stabilitet. Förutom en kortlivad rörelse uppåt om runt 3 % för en vecka sedan så förefaller köpintresset påfallande lamt och vi befarar därför att botten från januari kan komma att underskridas.

Ett fallande oljepris innebär visserligen en global finansiell stimulans, men i nuvarande nervösa börsläge är fallande oljepris en negativ faktor för börsutvecklingen. Flera av världens största börsbolag är just oljebolag och dessa bolag står därtill för en betydande industriell efterfrågan samtidigt som börser som Brasilien och Ryssland har en tydlig koppling till oljeprisets utveckling.

Lägger vi därtill risken för fallissemang av obligationslån upptagna av mindre aktörer på oljemarknaden så styrker detta bilden att ett från dagens läge fallande oljepris sannolikt är negativt för börsutvecklingen.

Ser vi slutligen på valutarelationerna så är förhållandet mellan Euro/Dollar ovanligt stabilt med hänsyn till den snart kommande räntehöjningen i USA. Vi tror inte att en räntehöjning i USA kommer påverka börsläget nämnvärt för sällan har en händelse varit så förväntad och inprisad som denna och det är det oväntade och inte det väntade som skapar volatilitet på marknaderna.

För att återknyta till inledningen så är både USA och Europa (inklusive Sverige) nära att bryta sina långsiktigt positiva trender. De sidledes börssvängningarna som varit i kraft sedan november respektive januari ökar risken för ett ”utbrott” på nedsidan från dessa tradingintervall, varför vi ser en förhöjd risknivå på den svenska börsen.Dagens nedgång på över 1 % indikerar att detta är på väg att inträffa, men tror vi inte på något ras utan på en nedgång från dagens 1565 punkter (OMXS30) ned mot 1475 punkter, vilket sannolikt skulle utgöra ett klart attraktivt köpläge både kort och långsiktigt.

Kina
Kina
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto