Home > Veckorapport v.24: Paus i nedgången eller bottenfas?

Veckorapport v.24: Paus i nedgången eller bottenfas?

Köparna har tuffat till sig lite och säljarna agerar inte med samma tillförsikt som tidigare, vilket gör att sannolikheten för en bottenformering har ökat utan att den för den skull på något vis vara självklar. Låt oss dock först studera omvärlden innan vi återkommer till vår marknadsbedömning.

Till många aktörers förvåning nådde idag (tisdag) den spanska 10-års räntan så högt som 6,82% innan trycket lättade framåt eftermiddagen. Nivån var den högsta i Spanien sedan euron infördes 1999 och ränterörelsen kom trots EU:s beslut om 100 miljarder euro i lån för att stabilisera banksystemet.

Sverige
Sverige

Det finns en oro inför det grekiska nyvalet på söndag och en tydlig skepsis avseende krishanteringen i Europa när den spanska banksektorn rekapitaliseras fem i tolv för att ett eventuellt grekiskt utträde från eurosamarbetet inte ska medföra kaos och panik på de finansiella marknaderna. Nyvalet är om mindre än en vecka medan de spanska bankproblemen har varit en följetong under ett par års tid.

Problemet med lånet till Spanien är att en av de största ekonomierna i Europa, som ska garantera de två understödsfonderna EFSF och ESM, nu samtidigt får ett gigantiskt lån från endera av dessa två fonder. (Vilken fond som ska låna ut pengarna till Spanien är problematiskt då nuvarande innehavare av spanska obligationer riskerar att få sämre säkerhet beroende på hur lånet utformas). Naturligtvis medför lånet att trovärdigheten för de två fonderna kan eroderas och det finns risk att dessa kan komma att nedgraderas med sämre kreditvillkor som följd.

EURO/SEK
EURO/SEK

Även om stödlånet är öronmärkt för banksektorn hanteras det på så vis att det defacto påverkar den spanska statsskulden så att denna rycker farligt nära 100% av landets BNP, vilket är en påtagligt obehaglig nivå och ett sådant osunt höjdläge att det har en klart negativ påverkan på landets tillväxtmöjligheter.

Spanien hade förgående år som ambition att få ned budgetunderskottet till 6 procent av BNP, medan verkligheten slutade med ett underskott på 8,5 procent och målsättningen att underskottet ska hamna på strax över 3% 2013 ter sig i detta ljus onekligen klart optimistiskt inte minst då den spanska regeringen vid ett flertal tillfällen medvetet eller omedvetet har förskönat landets faktiska ekonomiska förhållanden.

Spanien
Spanien

Understödet till Spanien var tveklöst helt nödvändigt för att undvika oro på finansmarknaden men med den pågående recessionen, bankrisen, budgetunderskottet, statskulden och en av Europas svagaste arbetsmarknader är det inte på något sätt förvånande att marknaden spekulerar om ”banklånet” kanske bara är ett det första av ett i raden…

Börserna slits för närvarande mellan oro för Spanien, det grekiska nyvalet, svagheten i den amerikanska konjunkturen och förhoppningar om ekonomiska stimulanser från den amerikanska riksbanken. Som vi noterade föregående vecka så löper operation ”Twist” ut i slutet av juni. Programmet har inneburit att den amerikanska centralbanken bytt ut 400 miljarder i korta värdepapper mot långa obligationer och att detta skulle kunna få en fortsättning vore knappast överraskande med hänsyn till de försämrade konjunkturutsikterna i USA.

Privatkonsumtionen bromsas av skuldsanering och den offentliga konsumtionen lär förbli fortsatt dämpad och begränsa tillväxten samtidigt som exporten hämmas av den europeiska skuldkrisen. Årets BNP-siffra i USA kan bli en besvikelse och kanske bara hamnar på 1,5%. Tillväxten för årets första tre månader har justerats ned och denna inbromsning riskerar att sprida sig till den resterande delen av året.

Som vanligt har vi nu ställt upp dysterheterna på rad, men börsen är mer sofistikerad än att bara regera på det aktuella läget. Börsvärderingen ligger på strax under elva årsvinster, vilket är en markant nedjustering jämfört med siffran 13,5 vid årsskiftet 2010/2011. Marknaden har inte diskonterat något katastrofalt negativt politiskt utfall eller en kollaps för euron i denna värdering, men prissättningen är dock så pass låg att börsen är attraktivt värderad förutsatt att konjunkturbilden inte försämras ytterligare.

Från att ha rört sig tydligt nedåt har marknaden under den senaste månaden istället börjat röra sig sidledes under hög volatilitet som klart visar på den osäkerhet som råder hos placerarkollektivet. En tydlig efterfrågenivå återfinns runt 950 punkter, ett svårforcerat utbud runt 1000 och börsindex stängde i dag, tisdag, på 987 punkter.

Det är inte så enkelt att en passage av endera nivån med någon slags automatik utlöser en tydlig indexrörelse. För att ett utbrott ut ett intervall ska kunna utlösa ett flockbeteende av dignitet bör intervallet ha varit kraft upp emot ett halvår.

Däremot har vi nu fått två navigeringspunkter och sannolikheten har ökat för att ett köpläge håller på att utkristalliseras även om bilden fortfarande behöver bli tydligare. Förhoppningsvis kan vi kommande vecka, efter det grekiska nyvalet.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.