Home > Veckorapport v.42: ”Må du leva i intressanta tider…”

Veckorapport v.42: ”Må du leva i intressanta tider…”

There is a Chinese curse which says, ”May he live in interesting times.” Like it or not, we live in interesting times. They are times of danger and uncertainty; but they are also more open to the creative energy of men than any other time in history.

Sverige
Diagram 1: Sverige

Även om det inte direkt överförbart till finansvärlden speglar det ändå väl hur många aktörer upplever marknadssituationen för närvarande. Ingen kan påstå att marknadsläget är ointressant, men samtidigt är det få som inte tycker att det svårprognosticerat och krävande (a curse). Flertalet placerare skulle känna sig betydligt mer bekväma med vikta upp aktieandelen i portföljen om de bara upplevde att den politiska situationen var mer stabil och om de kunde få ett bättre grepp om konjunkturutvecklingen. Nu är det många som har en vag oro att börsfallet sommaren 2011 skulle kunna få en upprepning om Grekland trots allt inte reder upp situationen eller om amerikanska demokrater och republikaner låter prestigen vara viktigare än samarbete och sunt förnuft när det gäller att hantera USA:s dramatiskt stora budgetunderskott.

Samtidigt finns det en underliggande förhoppning, som har stärkts sedan sommaren att Europa kan lösa sina problem och att konjunkturen kanske inte drabbar vinstutvecklingen så hårt som befarar. Den svenska börsen är en mycket tydlig spegling av ovanstående situation och som framgår av det första diagrammet fortsätter börsen att röra sidledes med en positiv underton, men där den långsiktiga utvecklingen fortfarande är svårgreppbar.

Europa
Diagram 2: Europa

Vi noterade i förgående publikation att det fanns skäl att bli mer försiktig avseende marknadens kommande riktning i samband med rapportsäsongen, men att börsen samtidigt var nedpressad, den underliggande trenden alltjämt positiv och vinstförväntningarna nedjusterade.

Att förväntningarna verkligen var låga synliggjordes klart och tydligt av SKF:s rapport som egentligen hade karaktären av en rysare med både sämre försäljning och vinst än väntat. Stabila marginaler, åtgärdsprogram, positiva kommentarer om Kina 2013, men framförallt låga förväntningar och en lättnad att det trots allt inte blev värre gjorde dock aktien till en av dagens vinnare och drog med sig hela verkstadssektorn uppåt. Det märktes emellertid ingen större positiv effekt på börsen som helhet och ånyo är det sektorrotationen som spelar in för när samtliga banker går åt motsatt håll så blir indexutvecklingen i det närmaste oförändrad. Denna sektor har haft en stark utveckling under året, varför det är naturligt med vinshemtagningar, men för att index ska kunna visa kraft uppåt behöver uppgången få en större bredd.

Asien
Diagram 3: Asien

Om vi riktar blicken utanför Sverige så har faktiskt de positiva nyheterna varit i majoritet under veckan där ZEW-index, som mäter humöret bland tyska institutionella investerare, var överraskande positivt och det amerikanska husbyggandet ökar kraftigt och uppvisar den högsta ökningstakten sedan augusti 2008 avseende påbörjandet av enfamiljshus samtidigt som antalet bygglov steg med mer än 10%. Om vi därtill lägger en positiv ränteutveckling i Spanien med en nödlånsansökan som rycker allt närmare är det inte så märkvärdigt att börsindex för Europa som helhet både ser stabilt ut och andas en möjlig kurspotential på uppsidan (vänligen se diagram två).

Går vi utanför Europa så inväntar nu marknaden siffrorna för BNP-tillväxten rörande tredje kvartalet i Kina. Den förväntade siffran ligger på 7,4 procent och hamnar vi i närheten av denna så lär marknaden uppleva en lättnadskänsla. Som vi noterat flera gånger tidigare har den kinesiska börsen varit en utomordentligt tråkig plats att ha sina pengar placerade på, men ser vi på börsindex för resterande Asien exklusive Japan så kan vi konstatera motsatsen med en tydligt uppåtsträvande tendens (vänligen se diagram nummer tre).

Koppar
Diagram 4: Koppar

Kronan fortsätter att försvagas om än i långsam takt och på råvarusidan är olja, guld och koppar som helhet stabila medan övriga basmetaller visar tydlig svaghet, varför det är svårt att dra några välgrundade slutsatser med ledning av dessa marknader (vänligen se diagram nummer fyra).

Vi är fortfarande bara i början av rapportsäsongen och denna period är som alltid notoriskt svårprognostiserad, eftersom ny information väger markant tyngre än utseendet på de underliggande kursdiagrammen.

Vi tycker fortfarande att det är sunt och vettigt att ha tillgång till en anständig likviditet dels för att hantera risken och dels för att ha möjlighet att kunna plocka upp bolag vars kurser pressas ned överdrivet mycket på rapportbesvikelser. Väger vi samman all ovanstående information lutar dock vågskålen över åt det positiva hållet och skulle denna och kommande veckas rapporter gå åt rätt håll samtidigt som index (OMXS30) bryter över 1085 punkter så finns det goda skäl att förvänta sig en positiv börshöst, men det mindre betänksamt att redan nu ta en sådan utveckling för given.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto