Home > Ordlista Teknisk Analys – Vanliga begrepp inom Teknisk Analys

Ordlista Teknisk Analys – Vanliga begrepp inom Teknisk Analys

Teknisk analys är samlingsnamnet för analysmetoder och prognosverktyg som har har använts på välutvecklade finansiella marknader sedan 1600-talets terminsmarknad för ris i Osaka till idag och den kan användas för att prognostisera aktier, valutor, index, råvaror och räntepapper, något som gör den global och användbar över hela världen.

1
Min. Insättning
$50
Exklusiv marknadsföring
Användarbetyg
10
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA
Forex-par
Inga avgifter
Börja handla
För:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Elektronisk överföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Exklusiv marknadsföring
Användarbetyg
9.3
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
0.1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA, FSC
Forex-par
14+
Inga avgifter
Börja handla
För:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Betalningsmetoder
Bank Wire, Mastercard, PayPal, Visa, neteller, skrill
Fullständig regellista:
CySEC, FCA, FSC
CFDS är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelns konton förlorar pengar vid handel med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFDS fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vanliga begrepp inom Teknisk Analys

Utryck Förklaring
Baisse En marknad där trenden är starkt negativ, det vill säga att marknaden sjunker hastigt. Ordet är ett låneord från franskan. För en marknad med stor och utdragen nedgång används ofta uttrycket björnmarknad.
Bear Se Björnmarknad
Bearish Är man bearish har men en negativ marknadssyn. Ordet kommer från engelskans bear, vilket är ett uttryck för börspessimism. Bear kan översättas till björn på svenska. Se Björnmarknad.
Björnmarknad En marknad där trenden är negativ, det vill säga att marknaden sjunker. Ofta används ett tapp på 20% från den högsta nivån som ett kriterie för att en marknad ska vara en björnmarknad. Motsatsen till björnmarknad kallas för tjurmarknad. Talesättet kommer från björnskinnshandlare i USA som ofta sålde sina varor innan björnen var skjuten. Efter hand kom ordet att likställas med investerare som sålde aktier som de inte ägde, det vill säga blankare. Då tjur- och björnkamper var populära under den tid då detta talesätt kom till, kom tjur att betyda motsatsen till björn. För kortare negativa marknadstrender används ofta uttrycket baisse. Ofta används även det engelska ordet Bear.
Blanka Att blanka innebär att man lånar och säljer en underliggande tillgång utan att äga den. Tanken är sedan att köpa tillbaka tillgången till ett lägre pris än vad man sålde tillgången för och sedan lämna tillbaka den till den man lånat den av
Bollingerband Bollingerband är en teknisk analys-indikator. Detta består av ett volatilitetsband över och under ett glidande medelvärde. Detta band ligger två standardavvikelser ifrån det glidande medelvärdet och expanderar automatiskt när volatiliteten ökar och drar ihop sig när volatiliteten minskar
Bull Se Tjurmarknad
Bullish Är man bullish har man en positiv marknadssyn. Ordet kommer från engelskans bull, vilket är ett uttryck för börsoptimism. Bull kan översättas till tjur på svenska. Se Tjurmarknad.
Candlestick diagram I Candlestick-diagram visas prisutvecklingen för en underliggande, där man för varje tidsenhet får information om öppningskurs, högsta, lägsta, samt stängningskurs. Då stängning skett över öppning är ”kroppen” för tidsenheten ”ofärgad”, medan kroppen är ”färgad” om stängning skett under öppning. Detta gör Candlestick diagram visuellt tilltalande och att man på ett intuitivt sätt omedelbart kan utläsa hur prisrörelsen i underliggande har varit.
Candlestick analys I Candlestick-analysen fokuserar man på balansen mellan köpare och säljare och hur denna balans skiftar mellan de två olika falangerna. Analysformen går således ut på att identifiera trendvändnings-formationer. När väl en falang identifierats som den i kontroll, antas denna kontroll hålla i sig till dess att en ny trendvändningsformation som ger motsägande information identifierats. De vanligaste Candlestick-formationerna är Bearish Engulfing, Bullish Engulfing, Shooting Star, Hammer, Piercing Line, samt Dark Cloud Cover.
Dubbelbotten (Formation) En dubbeltopp är en omslagsformation som inträffar i en negativ trend och är en varningssignal om att trenden kan vara på väg att skifta. Formationen ser ut som ett W i prisgrafen, där de två bottnarna har bildats ungefär vid samma nivå. En teknisk köpsignal ges vid handel över den senaste toppen i prisgrafen, vilket indikerar att köparna tagit kontroll i handeln av underliggande.
Dubbeltopp (Formation) En dubbeltopp är en omslagsformation som inträffar i en positiv trend och är en varningssignal om att trenden kan vara på väg att skifta. Formationen ser ut som ett M i prisgrafen, där de två topparna har bildats ungefär vid samma nivå. En teknisk säljsignal ges vid handel under den senaste botten i prisgrafen, vilket indikerar att säljarna tagit kontroll i handeln av underliggande .
Dynamiskt stöd eller motstånd Ett dynamiskt stöd eller motstånd är inte statiskt utan ändras i pris med tiden. Exempel på sådana är glidande medelvärden och Bollinger band.
Fibonnacci Leonardo av Pisa (Leonardo Fibonacci) föddes runt 1170 i Pisa och dog cirka 1250. Han räknas som en av världens största matematiker. I skriften Liber abaci introducerade han bland annat de arabiska siffrorna (som ursprungligen kommer från Indien) till västvärlden. I skriften ges också den talföljd som kallas Fibonnacciserien. Denna talföljd beskrevs dock redan under 500-talet f.Kr av den indiske matematikern Pingala.
Fibonnacciserien Fibonnacciserien är en talföljd där varje tal är summan av de två föregående fibonaccitalen, där de två första talen är 0 och 1. Detta ger Fibonnacciserien; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, och så vidare. Fibonnacciserien är den matematiska grunden i en stor del av de spiralstrukturer som återfinns i naturen, exempelvis i kottar, snäckor, solrosor med mera
Fibonnaccinivåer Fibonnaccinivåer är nivåer framräknade ur Fibonnacciserien. Varje Fibonnaccinivå utgörs av kvoten mellan två intilliggande tal ur Fibonnacciserien. De vanligaste Fibonnaccinivåerna är 0.382, 0.5, och 0.618. Kvoten 0.618 utgör även det gyllene snittet. Efter de första fyra talen är förhållandet mellan vilket som helst tal till nästa tal i serien är 0.618. Till exempel: 34/55 = 0.618. Förhållandet mellan vilket som helst tal till talet två platser längre till höger är 0.382. Till exempel: 34/89 = 0.382. Förhållandet mellan vilket som helst tal till talet tre platser längre till höger är 0.236. Till exempel: 21/89 = 0.236. Dessa förhållanden mellan varje tal i talserien utgör också grundvalen för de proportioner som vanligtvis används för att slå fast kursers återhämtning och utbredning under en trend. Appliceringen från fenomen i naturen till finansiella instrument är självklart ett livligt diskuterat ämne, men studerar man prisrörelser tendera
FishNet  FishNet är en teknisk analysmetod. FishNet-grafen byggs upp av ett stort antal medelvärdespunkter, med fördel glidande medelvärdeskurvor. Det är inte dessa glidande medelvärdeskurvorna i sig som analyseras, utan hur dessa enskilda glidande medelvärdeskurvor
Flagga (Formation) En flagga är en formation som ser ut som en lutande rektangel mot rådande trend och bedöms ofta som en fortsättningsformation. Om ett utbrott sker med rådande trend är sannolikheten hög att konsolideringen är över och att priset fortsätter utvecklas med den trend som rådde innan Flaggformationen inleddes.
Formationer En underliggandes prisrörelse skapar över tid ofta identifierbara formationer. Dessa formationer används inom den tekniska analysen för att avgöra det rådande marknadssentimentet och därmed för att få en indikation om var sannolikheten ligger i framtida kursrörelser. Orsaken till att denna typ av formationer kan nyttjas i detta ändamål beror på att prissättningen av finansiella tillgångar bestäms av människor och mänskligt beteende är genetiskt, samt beständigt över tid, vilket också gör det analyserbart. Vanligt förekommande formationer är; Huvud&Skuldra, Flagga, Dubbeltopp, Dubbelbotten, Rätvinklig triangel, och Symmetrisk Triangel
Glidande medelvärde Ett glidande medelvärde är snittvärdet av alla värden i ett visst tidsintervall, så att medelvärdet förändras när tidsintervallet ”glider” fram eller tillbaka i tiden. Detta kallas även ett enkelt glidande medelvärde, då samtliga värden i tidsintervallet ges samma inflytande. Ofta används inom den tekniska analysen 20, 50, 100, och 200 dagars glidande medelvärde.
Gyllene snittet Gyllene snittet är det förhållande som erhålls när en sträcka delas i en längre del a och en kortare del b på så vis att hela sträckan a+b förhåller sig till a som a förhåller sig till b. Kvoten a/b blir då cirka 1,618 och kvoten b/a blir cirka 0,618. Gyllene snittet var känt redan av Pythagoras och detta förhållande har i alla tider setts som en norm för den fullkomliga harmonin hos mått och proportioner. Cheopsyramiden i Giza, Athens Akropolis, katedralen i Florens, Notre-Dame i Paris med mera, sägs alla, medvetet eller inte, vara byggda utifrån det gyllene snittets proportioner. Det gyllene snittets proportioner återfinns även i många av naturens egna former, så som växtmönster på solrosen, olika kål-växters blad, tallbarren, kottar, rosens blomblad, med mera. Gyllene snittet har ett samband med Fibonnacciserien, så tillvida att kvoten mellan två på varandra följande Fibonnaccital närmar sig det gyllene snittet desto mer talen stiger.
Handelsintervall Ett handelsintervall är ett definierat prisområde inom vilket underliggande handlas. Normalt sätt används uttrycket då priset i underliggande konsoliderar sidledes. Handelsintervallet utgörs då av de högsta respektive lägsta noteringarna under den period som priset rört sig inom prisområdet. Handelsintervallet utgörs därmed oftast av ett stöd och ett motstånd, mellan vilket priset rör sig.
Hausse En marknad där trenden är starkt positiv, det vill säga att marknaden stiger hastigt. Ordet är ett låneord från franskan. För en marknad med stor och utdragen uppgång används ofta uttrycket tjurmarknad.
Huvud&Skuldra(Formation) Huvud&Skuldra är en omslagsformation som fått sitt namn utifrån hur den ser ut i prisgrafen. Den kan uppstå i en positiv trend såväl som i en negativ trend. I det senare fallet benämns den som en omvänd Huvud&Skuldra. En Huvud&Skuldra består av tre toppar och två bottnar, där den andra toppen är högre än den första. Den tredje toppen är lägre än den andra men ungefär i samma nivå som den första toppen. Bottnarna i formationen skapas genom rekyler från första och andra toppen. Genom att dra en trendlinje mellan dessa rekylbottnar skapas en så kallad nacklinje, där ett brott därav utgör signallinje för formationen. Om omvänd Huvud&Skuldra består med samma uppbyggnad istället av tre bottnar och två topper i botten av en fallande trend.
Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo är ett tekniskt trendföljande handelssystem, som med hjälp av glidande medelvärden identifierar trender, stöd och motstånd. Dess främsta styrka är att systemet är mycket visuellt och användaren kan med “en enda blick” få en övergripande uppfattning om prisrörelsen, samt urskilja eventuella handelssetuper i underliggande.
Ichimoku Cloud Ichimoku Kinko Hyo är ett tekniskt trendföljande handelssystem, som med hjälp av glidande medelvärden identifierar trender, stöd och motstånd. Dess främsta styrka är att systemet är mycket visuellt och användaren kan med “en enda blick” få en övergripande uppfattning om prisrörelsen, samt urskilja eventuella handelssetuper i underliggande. Ichimoku Cloud Ichimoku Kumo är den viktigaste och den mest unika delen av Ichimoku Kinko Hyo. Det är också den del av analysmetoden som är visuellt mest framträdande. Ichimoku Kumo gör det möjligt att omedelbart urskilja den underliggande trenden och hur det rådande priset står sig i förhållande till den trenden. Ichimoku Kumo ger också en unik multidimensionell vy av stöd och motstånd i underliggande.
Konsolidering Vid en konsolidering råder ingen trend utan underliggande pris rör sig då sidledes eller i någon form av formation.
Kort position Att ha en kort position innebär att man tagit en position för nedgång i underliggande.
Köpsignal En teknisk signal om att köpa i underliggande. Denna signal kan ges utifrån olika analysmetoder, formationer, trendlinjebrott, med mera.
Lång position Att ha en lång position innebär att man tagit en position för uppgång iunderliggande.
Momentum Med momentum avses hastigheten i prisutvecklingen av underliggande, det vill säga förändringen i pris per tidsenhet. Det finns även en enskild momentumindikator som heter just Momentum. (Se även momentumindikator)
Momentumindikator En momentumindikator är en indikator som mäter hastigheten i prisutvecklingen av underliggande. Avsikten med denna indikator är att få en uppfattning om hur långt ifrån rådande jämviktsläge underliggande ligger. I detta avseende talas det normalt huruvida underliggande är överköpt eller översåld. För momentumindikatorer som pendlar kring noll används oftast uttrycket oscillator. Några av de vanligaste momentumindikatorerna är MACD, Momentum, RSI, och Stochastic.
Motstånd Ett tekniskt motstånd är en prismässig nivå vid vilken säljare historiskt och förmodat även framåt i tiden kommer att komma in i marknaden vid. Ett motstånd utgörs ofta av en trendlinje, men kan även vara dynamiskt som ett glidande medelvärde eller liknande.
Negativ divergens Negativ divergens sker när en indikator, ofta momentumindikator, inte bekräftar en ny högre toppnotering i priset, utan istället då sätter en ny lägre topp. Detta är en indikation om en möjlig kommande trendvändning i priset. Det säger dock inget om exakt när i tid så kan ske
Positiv divergens Positiv divergens sker när en indikator, ofta momentumindikator, inte bekräftar en ny lägre bottennotering i priset, utan istället då sätter en ny högre botten. Detta är en indikation om en möjlig kommande trendvändning i priset. Det säger dock inget om exakt när i tid så kan ske.
Risk/avkastnings-kvot Med detta mått mäter man risken mot den möjliga vinsten man ser i en trade. Då man för att ta fram detta mått dividerar man den möjliga vinsten med den risk man tar i traden. Egentligen borde därför det kanske kallas Avkastnings/Risk-kvot, men så är alltså inte fallet.
RSI – Relative strengthindex Det relativa styrkeindexet (RSI) är en momentum oscillator. RSI jämför storleken av ett underliggandes upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. RSI som övriga så kallade momentumindikatorer används för att mäta hastigheten i rådande trend. En notering över 70 anser vara överköpt och en notering under 30 anses vara översålt. Vanligast används 14 tidsperioder för beräkning av indexet, men antalet tidsperioder kan förändras. Se även momentumindikator
Rätvinklig triangel(Formation) En rätvinklig triangel är en teknisk formation som normalt ses som en fortsättningsformation. Dessa formationer kan uppstå i såväl fallande som stigande trend. En rätvinklig triangel i en positiv trend identifieras av stigande bottnar med ett flertalet toppar ungefär vid samma nivå. En rätvinklig triangel i en negativ trend identifieras av lägre toppar men med bottnar ungefär vid samma nivå. Utbrott och teknisk signal ges vid utbrott från triangelformationen.
Stop loss Stop loss är en i förväg bestämd nivå, vid vilken en förlustposition stängs. Denna nivå utgörs ofta av en teknisk stödnivå, men kan även sättas utifrån en förutbestämd procentuell eller absolut förlustacceptans för en tagen position.
Stöd Ett tekniskt stöd är en prismässig nivå vid vilken köpare historiskt och förmodat även framåt i tiden kommer att komma in i marknaden vid. Ett stöd utgörs ofta av en trendlinje, men kan även vara dynamiskt som ett glidande medelvärde eller liknande.
Symmetrisk triangel(Formation) En symmetrisk triangel är en teknisk formation som ofta uppstår då marknaden konsoliderar, utan att vare sig köpare eller säljare har kontroll för tillfället. Formationen kan identifieras av att det är successivt stigande bottnar och fallande toppar. Utbrott och teknisk signal ges vid utbrott från triangelformationen.
Säljsignal  En teknisk signal om att sälja i underliggande. Denna signal kan ges utifrån olika analysmetoder, formationer, trendlinjebrott, med mera.
Tjurmarknad En marknad där trenden är positiv, det vill säga att marknaden stiger. Motsatsen  till tjurmarknad kallas för björnmarknad. Talesättet kommer från  björnskinnshandlare i USA som ofta sålde sina varor innan björnen var skjuten. Efter hand kom ordet att likställas med investerare som sålde aktier som de inte ägde, det vill säga blankare. Då tjur- och björnkamper var populära under den tid då detta talesätt kom till, kom tjur att betyda motsatsen till björn. För kortare positiva marknadstrender används även uttrycken Rally och Hausse. Ofta används även det engelska ordet Bull.
Trade Trade är benämningen på en affär. Ofta kortsiktigt avsedd till sin karaktär. Denna affär kan vara såväl köp som sälj.
Trend Trend avser den huvudsakliga riktningen på börsen, huruvida marknaden stiger eller sjunker generellt. En positiv trend råder vid successivt högre bottnar och toppar, medan en negativ trend råder vid successivt lägre bottnar och toppar.Primär trend: 2-3 månader upp till flera år.Sekundär trend: 2-3 veckor upp till 2-3 månader.

Tertiär trend: 1-2 dagar upp till 2-3 veckor.

Trendkanal Ett prisintervall som historiskt marknaden handlats inom. Detta prisintervall kan till exempel utgöras av trendlinjer eller dynamiska prisintervall, typ Bollinger Band.
Trendlinje Förbinds flera toppar eller bottnar kan en trendlinje skapas. Denna utgör sedan tekniskt motstånd eller stöd framåt i tiden.
Trendvändning Vid en trendvändning byter den till då rådande trenden riktning
Utbrott Utbrott sker då priset i underliggande bryter ut ur en konsolideringsformation, alternativt noterar en ny högsta- eller lägstanivå. Detta ger därmed en köpsignal alternativt en säljsignal.
Volatilitet Inom finans är volatilitet ett mått på variation i priset på ett finansiellt instrument. Desto högre volatilitet, desto större och kraftigare kursrörelser i det underliggande priset.
Överköpt Då priset i en underliggande är överköpt befinner det sig långt över dess rådande jämviktsläge. Detta ses ofta som en varningssignal om att en tillbakagång alternativt konsolidering kan komma att ske i priset. Se även momentum och momentumindikator
Översåld Då priset i en underliggande är översålt befinner det sig långt under dess rådande jämviktsläge. Detta ses ofta som en varningssignal om att en uppgång alternativt konsolidering kan komma att ske i priset. Se även momentum och momentumindikator

Källa: Wikipedia, Swedbank

1
Min. Insättning
$50
Exklusiv marknadsföring
Användarbetyg
10
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Elektronisk överföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$1
Exklusiv marknadsföring
Användarbetyg
9.3
Världens största kryptovaluta utbyte med över 2 miljarder dagliga användare
Innovativa handelsplattform som erbjuder enormt utbud av krypto mynt
Stöder över 60 betalningsmetoder inklusive PayPal
Börja handla
Beskrivning:
Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.
Betalningsmetoder
Cryptocurrencies
Fullständig regellista:
3
Min. Insättning
$20
Exklusiv marknadsföring
Användarbetyg
8.7
Marginal handel med full regelefterlevnad
kryptovaluta satsar
olika betalningsalternativ
Börja handla
Beskrivning:
Cex.io erbjuder Utbyte av fiat valuta för Bitcoin Ethereum, Tether, och 23 andra cryptocurrencies samt Bitcoin / Ethereum handel mot USD.
Betalningsmetoder
Credit Card, Cryptocurrencies, Debit Card, Elektronisk överföring, skrill
Fullständig regellista: