Home > Swing trading och andra tidsperspektiv inom trading

Swing trading och andra tidsperspektiv inom trading

För att bestämma värdet av en aktie, använder investerare sig i huvudsak av två modeller, fundamental eller teknisk analys

Fundamental analys

Denna typ av analys är en förståelse av bolagets hälsa i form av konkurrenter, intäkter och vinst, dess ledning och potential för framtida tillväxt. Målet är att förstå om företaget är i en god position för tillväxt och därmed värdestegring.

Teknisk analys

Teknisk analys berör inget av ovanstående, då det istället involverar studie av diagram med hjälp av olika indikatorer och identifiering av återkommande mönster. Vid teknisk analys ser man inte på företagets räkenskaper eller dess ledning inför beslutet att köpa eller sälja. Generellt sett kan man säga att de investerare som har en långsiktig investeringshorisont tenderar att koncentrera sig på en fundamental analys.

Det finns fördelar och nackdelar med båda tillvägagångssätten men min åsikt är, att en teknisk approach är att föredra på grund av det osäkra marknadsklimatet när det gäller kortsiktig trading, dessutom är det svårt att kvantifiera vilken påverkan nyheter har på aktiekursen.

swing trading

Tre typer av marknadsaktörer

Det finns i huvudsak tre kategorier av marknadsaktörer, som enbart använder sig av teknisk analys som beslutsunderlag. Den aktör som har kortast tidshorisont är korttids tradern, som även kallas scalpern, följt av intradag tradern, följt av swing tradern. Alla tre aktörerna har som målsättning att försöka generera en vinst baserad på olika uppfattningar av värdet, med skillnaden hur länge de håller en position.

Korttids tradern

Detta är den så kallande scalpern. Scalpern tjänar pengar på frekventa mycket små rörelser i marknaden, de försöker tjäna en liten vinst ett flertal gånger under dagen. Målet är att försöka fånga de små “felprisättningarna” och snabba förändringar av värdet, det kan handla om allt från ett par sekunder till som mest ett par minuter. Korttids traderns främsta verktyg är en kontinuerlig avläsning av orderboken och den effekt avsluten har på priset då de handlar aktier eller andra finansiella instrument. Det handlar mycket om ”magkänsla” och vad som uppfattas som en temporär överreaktion och därmed handelsmöjlighet.

Intradag tradern

Denna trader har något längre tidshorisont jämfört med scalpern och håller en position från ett par minuter till ett par timmar. De håller sällan positioner över natten och därför kallas de intradag trader, på engelska daytraders. I takt med den ökande robothandeln på börsen, har det blivit allt svårare för scalpern att tjäna pengar och flertalet har skolat om sig själva till ett något längre tidsperspektiv i form av intradagshandel.

De försöker fånga den större rörelsen under dagen och använder sig alltifrån 5 minuters diagram, upp till dagsdiagram för att på så sätt få en uppfattning om vilket håll den mest sannolika rörelsen kommer att ske. Intradags tradern har en modell för en trendmarknad, där man försöker komma in på rekyler mot den underliggande dagstrenden. I en sidåtgående marknad har intradag tradern en helt annan approach, då det istället gäller att gå emot temporära kursfall och kursuppgångar med antagandet att de större aktörerna inte dominerar det rådande priset och därför återgår priset till ett något slags dagligt medelvärde.

Swing traders

De aktörer som försöker tjäna pengar med längre tidshorisont, allt från ett par dagar upp till ett par veckor, benämns swing traders. De håller en position över natt och ofta över flera dagar och ibland även veckor, de har betydligt längre investeringshorisont. Swing traders är mindre intresserade av rörelserna över dagen i deras synsätt, det så kallade “bruset” utan försöker istället fånga en större rörelse.

Swing traders analyserar i huvudsak längre trender med hjälp av framförallt tim- och dagsdiagram och försöker lokalisera ett område som leder till en rörelse åt samma håll under flera dagar och ibland även veckor. Då swing traders har större målkurs är stoppen oftast ganska vid och det är mer viktigt att strategiskt komma in i affären inom den tänkta exekveringszonen jämfört med ett exakt pris.

De senaste åren har ett flertal nya produkter kommit ut på marknaden, som försöker att attrahera aktörers olika tidsperspektiv. De nya hävstångsprodukterna med upp till 10 ggr gearing från BNP Paribas passar väl in i intradagshandeln, medan produkter med lägre hävstång lämpar sig mer för swing trading.